Postępowanie z dokumentacją w związku z wykonywaniem pracy zdalnej

w związku z art. 3 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374), który dopuścił możliwość polecenia pracownikowi wykonywanie pracy, poza miejscem jej stałego wykonywania (tzw. praca zdalna) uprzejmie informujemy, iż na stronie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych

https://www.archiwa.gov.pl/pl/aktualnosci/5152-post%C4%99powanie-z-dokumentacj%C4%85-w-zwi%C4%85zku-z-wykonywaniem-pracy-zdalnej 

zostały zamieszczone najważniejsze zasady postępowania z dokumentacją. Mogą one być przydatne zarówno dla pracowników jak i kierowników państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych wprowadzających pracę zdalną. Poniższe zalecenia oparte są na zapisach ogólnych Instrukcji Kancelaryjnej, która wdrożona w urzędzie pozostaje najważniejszym dokumentem w tym zakresie.

Zaproszenie na konferencję naukową

Zakład Archiwistyki Wydziału Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

i Archiwum Państwowe w Poznaniu

zapraszają na

konferencję naukową

„Archiwa – pomiędzy administracją, a potrzebami nauki”

 Poznań, 19-20 listopada 2020 r.

„Archiwa dzisiejsze – czasami z własnej woli, lub też wskutek działań administracji –  znowu stają się przede wszystkim „sługami administracji”. Czy sieć archiwalna odpowiada potrzebom administracji i zabezpieczenia wytwarzanej przez nią dokumentacji i informacji? Polskie archiwa państwowe zaczynają zajmować się nie tylko materiałami archiwalnymi, lecz również dokumentacją, która w dłuższej perspektywie walorów takich nie posiada. Czy powrót archiwów do  realizacji ich pierwotnych funkcji jest zjawiskiem powszechnym? W naszych realiach dobrym tego przykładem jest obarczenie placówek archiwalnych zadaniem przechowywania dokumentacji wyborczej. Przez wielu pracowników archiwalnych jest to świadectwem zmniejszenia ich znaczenia. Nie tylko z polskich archiwów płyną też głosy o postępującym procesie „urzędniczenia” tych instytucji oraz ich personelu. Archiwum w coraz mniejszym wymiarze staje się placówką naukowo-badawczą. Czy jest to proces nieodwracalny? Co zrobić,  aby jednak odwrócić te tendencje, uważane przez dużą część teoretyków i praktyków archiwistyki za niepokojące?  Jak w tym kontekście traktować np. podejmowane w coraz większym wymiarze działania edukacyjne? Jaki powinien być w związku z tym status archiwisty? Kto znajduje zatrudnienie w placówkach archiwalnych? To tylko niektóre z zagadnień, którym chcemy poświęcić uwagę podczas naszych obrad.”

Zgłoszenia referatów na konferencję będą przyjmowane do 30 maja 2020 r. Zgłoszenia  udziału w konferencji prosimy nadsyłać do 30 października br. Poniżej do pobrania plik z zaproszeniem wraz z  kartą uczestnictwa w konferencji.

Konferencja Zaproszenie

Karta Uczestnictwa

Otwarcie wystawy „Powstanie Wielkopolskie – Rozkaz!” w Krośnie gm. Mosina

17 lutego 2020 r. w gmachu Zespołu Szkół w Krośnie im. 15. Pułku Ułanów Poznańskich została otwarta wystawa pt. „Powstanie Wielkopolskie – Rozkaz!” przygotowana przez Archiwum Państwowe w Poznaniu. 

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele władz gminy Mosina, dyrekcja szkoły, nauczyciele i uczniowie. Obecni byli także przedstawiciele Archiwum Państwowego w Poznaniu – Dyrektor Henryk Krystek, Wiesław Rządkowski i Maciej Pietrowicz.  Więcej „Otwarcie wystawy „Powstanie Wielkopolskie – Rozkaz!” w Krośnie gm. Mosina”