Zaproszenie na konferencję archiwalną – „Metodyka i standardy opracowania zasobu archiwalnego. Rzeczywistość i potrzeby.” Poznań, 19-20 X 2017 r.

Zakład Archiwistyki Instytutu Historii UAM

Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Sekcja Edukacji Archiwalnej SAP

Archiwum Państwowe w Poznaniu

mają przyjemność zaprosić na konferencję szkoleniową

Metodyka i standardy opracowania zasobu archiwalnego. Rzeczywistość i potrzeby”

Poznań, 19 – 20 X 2017 r.

 

„Metodyka opracowania zasobu archiwalnego, jak również zagadnienia związane z tą obszerną i wielowątkową problematyką badawczą są mało eksponowane w programach konferencji organizowanych zarówno przez ośrodki kształcenia archiwalnego o uznanej renomie i dorobku teoretycznym, jak i przez nowe ośrodki podejmujące i realizujące badania naukowe w tym zakresie. Zasadniczą tego przyczyną jest konieczność zaangażowania do dyskusji w tej materii nie tylko teoretyków archiwistyki, ale także archiwistów praktyków. Znakomite, a przede wszystkim owocne były w tym względzie konferencje metodyczne, organizowane wiele lat temu siłami personelu naukowo-badawczego zatrudnionego w sieci archiwów państwowych. Dzięki nim udało się zbudować rzeczywiste podstawy polskiej metodyki opracowania zasobu, a autorzy prezentowanych na nich wystąpień na trwałe weszli do dziejów polskiej archiwistyki. O problematyce tej nie można mówić bez odwołań do dorobku archiwistów międzywojennych i ich następców z II połowy XX wieku, których wkład do rozwoju metodyki opracowania zasobu archiwalnego jest powszechnie znany i doceniany. Czy ich dorobek jest nadal aktualny?

Nowe techniki i technologie, pojawienie się nowych nośników informacji oraz dokumentu elektronicznego – aby wymienić te najczęściej podnoszone, są traktowane jako główne przyczyny podejmowania na nowo zagadnień metodyki opracowania zasobu. Potęgowane jest to także wprowadzeniem międzynarodowych i krajowych standardów opisu zasobu, które są niejednokrotnie powiązane z przepisami i wskazówkami metodycznymi. Aktywna jest w tym zakresie Międzynarodowa Rada Archiwów oraz wyłaniane przez nią ciała i komisje. W archiwach wielu krajów podejmowane są próby zintegrowania całości działań realizowanych w szeroko rozumianym obszarze postępowania z dokumentacją
i archiwaliami. Czy przynoszą one oczekiwane rezultaty? Czy są one realizowane w podobny sposób w różnych krajach? W trakcie konferencji chcemy przyjrzeć się tym działaniom, a przede wszystkim ocenić ich efekty. Istotą tych działań jest, widoczne w wielu krajach, zbliżenie archiwów do potrzeb użytkowników i umożliwienie im szybkiego dotarcia do źródeł informacji. Czy metodyka opracowania zasobu archiwalnego uwzględnia ten wydawałoby się oczywisty związek?

Coraz ważniejszą rolę w zabezpieczaniu i upowszechnianiu dokumentacji odgrywają archiwa funkcjonujące poza siecią archiwów państwowych. Lawinowo wręcz rozwija się sieć archiwów społecznych. Jak wyglądają kwestie opracowania zasobu w archiwach innych niż państwowe? Jakimi metodami posługują się one przy opracowaniu zasobu, czy korzystają w tym zakresie z dorobku teoretycznego i metodycznego archiwów państwowych? Czy digitalizacja zasobów tych archiwów i ich zamieszczanie on-line w sieci są wystarczające
i „porządkują” zbiory?

Wreszcie, czy porządkowanie zasobu w miejscach ich wytwarzania i archiwach zakładowych odpowiada potrzebom użytkowników? Podobnych pytań jest z pewnością o wiele więcej. Ich przedstawienia, a przede wszystkim podjęcia próby udzielenia na nie odpowiedzi oczekujemy od referentów i uczestników, których zapraszamy do Poznania.”

W imieniu organizatorów

Prof. UAM dr hab. Irena Mamczak-Gadkowska

Prof. UAM dr hab. Krzysztof Stryjkowski

 

Zgłoszenia referatów na konferencję przyjmowane będą do 30 czerwca 2017 r. Program konferencji znany będzie na początku września br. Zgłoszenia udziału w konferencji prosimy nadsyłać do 30 września br.

Sekretarze Konferencji:

Dr Magdalena Biniaś-Szkopek (biszkopt@amu.edu.pl)

Dr Zuzanna Jaśkowska-Józefiak (z.jaskowska@gmail.com)

Miejsce obrad: Instytut Historii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Umultowska 89 D, Collegium Historicum, 61-614 Poznań.

Organizatorzy nie rezerwują miejsc noclegowych, ale rekomendują Uczestnikom konferencji noclegi w pokojach gościnnych Domu Studenta „Jowita”, przy ul. Zwierzynieckiej 7.

 

Pliki do pobrania:

Wspominamy i żegnamy prof. Andrzeja Tomczaka…

Archiwum Państwowe w Poznaniu z wielkim żalem żegna Profesora Andrzeja Tomczaka (1922-2017), wybitnego naukowca, historyka, archiwistę i nauczyciela akademickiego Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu.

Pan Profesor gościł w naszym archiwum przed blisko pięciu laty –  16 maja 2012 r. na zaproszenie Zarządu poznańskiego Oddziału Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Moderatorem spotkania był ówczesny prezes poznańskiego Oddziału SAP – Przemysław Wojciechowski.  Pan Profesor wspominał swoje lata pracy w Archiwum Państwowym w Łodzi tuż po zakończeniu II wojny światowej, pracę na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz przekazał uczestnikom spotkania relację z seminariów organizowanych w Castel Gandolfo z udziałem Ojca Świętego Jana Pawła II. Podpisywał również swoje książki, a także – w towarzystwie dyrektora Henryka Krystka i wicedyrektora prof. Krzysztofa Stryjkowskiego – zwiedził pracownie i magazyny Archiwum Państwowego w Poznaniu. Szczególnie interesował się materiałami kartograficznymi. W przerwie była okazja do porozmawiania z Gościem oraz do dyskusji na temat kształcenia studentów archiwistyki.

Zdjęcia wykonała pani Małgorzata Kaczmarek.

Wspomnienie przygotował pan Przemysław Wojciechowski.

Rosyjscy dragoni w Koninie!

Oddział w Koninie Archiwum Państwowego w Poznaniu, Centrum Informacji Miejskiej oraz Towarzystwo Przyjaciół Konina zapraszają na prelekcję pt.

Rosyjscy dragoni w Koninie. Epizod z dziejów 13 (5) Kargopolskiego Pułku Dragonów

Dragoni

Prezentacja z komentarzem historycznym Piotra Rybczyńskiego skanów znajdującego się w zasobie Archiwum Państwowego w Poznaniu Oddział w Koninie albumu z 1907 r. Wydany z okazji dwusetnej rocznicy utworzenia pułku album ilustruje historię i ówczesną teraźniejszość jednego z najstarszych pułków jazdy carskiej armii. Utworzony w 1707 r. przez cara Piotra Wielkiego pułk w latach 1875-1910 stacjonował w Koninie, który był w tym czasie jego macierzystym garnizonem.

Album jest również interesującym i cennym źródłem do historii rozwoju fotografii, obrazującym ówczesne możliwości i ograniczenia techniczne oraz kunszt dawnych fotografów.

Miejsce wydarzenia: Centrum Informacji Miejskiej (na Bulwarze) ul. Zofii Urbanowskiej 12.

Data: Piątek, 10 lutego 2017 roku, godzina 17:30.

Gorąco zapraszamy!

Aktualizacja serwisu Szukaj w Archiwach

Logo szukajwarchiwach.pl

12 stycznia serwis szukajwarchiwach.pl został zasilony kolejną porcją zdigitalizowanych materiałów. Dodano ok. 1,6 mln skanów, co powiększyło całkowity zasób strony do 23 mln.  Wprowadzono również 4,3 mln opisów jednostek archiwalnych.

Spośród zasobu Archiwum Państwowego w Poznaniu oraz Oddziału w Koninie na portalu pojawiło się ponad 42 tys skanów (34 tys  z Poznania i 8 tys z Konina), łącznie w 41 zespołach. Zdigitalizowane zostały m. in.: Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickich (Przemęt, Kaźmierz, Czerniejewo i inne) Parafii Ewangelickich (św. Krzyża, św. Piotra, św. Pawła w Poznaniu, w Prażuchach, Pyzdrach i inne) oraz Okręgu Bóżniczego Pyzdry. Powyższe zmiany zostały naniesione w zakładce ZASÓB -> Zasób on-line.

Zachęcamy do korzystania ze zdigitalizowanych zasobów i życzymy udanych poszukiwań!