Zmiana nazwy ulicy z 23 Lutego na por. Janiny Lewandowskiej

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, iż mając na uwadze Zarządzenie zastępcze nr KN-L.4102.35.2017.16 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie nadania ulicy 23 lutego położonej w mieście Poznań nazwy por. Janiny Lewandowskiej (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2017 r., poz. 8477), w dotychczasowym adresie głównej siedziby Archiwum Państwowego w Poznaniu nazwa „ul. 23 lutego 41/43” zostaje zastąpiona nazwą: „ul. por. Janiny Lewandowskiej 41/43”. Pozostałe dane adresowe pozostają bez zmian. W związku z powyższym aktualne dane adresowe przedstawiają się następująco:

 

Archiwum  Państwowe  w  Poznaniu
ul. por. Janiny Lewandowskiej 41/43,
60-967 Poznań    
Tel. 61 852-46-01, faks: 61 851-73-10
E-mail: archiwum@poznan.ap.gov.pl

Komunikat o funkcjonowaniu Pracowni Naukowej

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż z uwagi na konieczność przeprowadzenia skontrum w Pracowni Naukowej związanego z zakończeniem roku kalendarzowego i sprawozdawczego oraz serwisem technicznym czytników mikrofilmów, urządzenia skanującego oraz instalacji wentylacyjno – klimatyzacyjnej

PRACOWNIA NAUKOWA
od 27 do 29 grudnia 2017 r. będzie nieczynna.

Za zaistniałe utrudnienia bardzo przepraszamy.

Zapraszając Państwa do Pracowni Naukowej w dniu 2 stycznia 2018 r. życzymy Państwu zdrowych, spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w NOWYM 2018 ROKU.

Obchody 20 – lecia gnieźnieńskiego Oddziału Archiwum Państwowego w Poznaniu.

W dniu 10 października w Instytucie Kultury Europejskiej w Gnieźnie odbyła się sesja naukowa zorganizowana z okazji 20 – lecia gnieźnieńskiego Oddziału Archiwum Państwowego w Poznaniu. Szeroko zakreślony temat „Gniezno w historii i w dokumencie” pozwolił na wciągnięcie do współpracy historyków, archiwistów, archeologów i regionalistów. W trakcie spotkania wygłoszono dziewięć referatów poświęconych dziejom Gniezna i jego okolic. Łukasz Kaczmarek, archeolog z Muzeum Początków Państwa Polskiego mówił o ceramice z konstrukcji kamiennej, odkrytej na terenie gnieźnieńskiego zespołu grodowego.

Drugi wykład, zatytułowany „Krzyż obleczony w złoto. Na marginesie studiów nad uwiezionym z Gniezna przez Brzetysława złotym krucyfiksem. Uwagi wstępne na temat genezy i symboliki złotego krzyża” wygłosił prof. dr hab. Leszek Wetesko z IKE. Po nim wystąpiła starszy kustosz Zofia Wojciechowska z AP w Poznaniu, która wygłosiła w oparciu o osiemnastowieczny dokument wykład o zmianie ordynacji miejskiej i ustanowieniu dożywotnich urzędów miejskich w Gnieźnie. Dr Elżbieta Urbaniak przedstawiła wyniki swoich badań dotyczących pracy i życia nauczycieli szkół parafialnych w archidiakonacie gnieźnieńskim w II połowie XVIII i w początkach XIX wieku. Krzysztof Zalaszewski omówił przekazy na temat „Mogiły Francuza”, znajdującej się na terenie Lasów Królewskich, niedaleko Dębówca, a prof. dr hab. Janusz Karwat przedstawił wydane przed 1939 rokiem wspomnienia, dotyczące Powstania Wielkopolskiego na ziemi gnieźnieńskiej. Marek Szczepaniak zapoznał słuchaczy z nowym źródłem archiwalnym wzbogacającym dotychczasową wiedzę o okolicznościach zajęcia Gniezna przez Armię Czerwoną w 1945 r. Ksiądz dr Michał Sołomieniuk, dyrektor Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie, nakreślił przyczynki do biografii wybranych żołnierzy wyklętych z oddziału podziemia niepodległościowego „Zielony Trójkąt”, który działał w okolicach Gniezna w latach 1945 – 1946. Jako ostatni na sesji wystąpił Krzysztof Borowiak z referatem na temat nieznanej dotychczas postaci Czesława Czerniejewskiego, gnieźnieńskiego konstruktora i artysty.
Sesji towarzyszyła wystawa przedstawiająca zachowane w aktach dziewiętnastowieczne rysunki architektoniczne i współczesny wygląd gnieźnieńskich domów mieszczańskich. W dniu obrad ukazała się publikacja zawierającą teksty wszystkich wygłoszonych podczas sesji referatów oraz katalog wystawy. Przedsięwzięcie zorganizowano dzięki finansowemu wsparciu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych oraz Archiwum Państwowego w Poznaniu.