Procedura recenzji i lista recenzentów

Proces recenzowania tekstów stosowany w czasopiśmie „Przegląd Archiwalno-Historyczny” jest zgodny z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zawartymi w dokumencie: „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce” z 2011 roku.

Procedura recenzowania:

 1. Teksty złożone do publikacji podlegają ocenie merytorycznej, tj. recenzji, która zawsze ma postać pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem recenzenta dotyczącym warunków dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
 2. Do oceny każdego tekstu powołuje się dwóch recenzentów zewnętrznych (spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji).
 3. Autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości  (tzw. „double-blind review proces”), aby nie dopuścić do sytuacji mogących w jakikolwiek sposób niekorzystnie wpłynąć na ich obiektywność.
 4. Warunkiem dopuszczenia tekstu do druku na łamach czasopisma jest uzyskanie dwóch pozytywnych recenzji artykułu.
 5. W przypadku rozbieżnych recenzji, decyzję o publikacji tekstu podejmuje komitet redakcyjny po zasięgnięciu opinii wybranego członka rady naukowej.
 6. Oceniając teksty przeznaczone do publikacji, recenzenci kierują się kryteriami kwalifikowania/odrzucenia artykułu składającymi się na formularz recenzji (do pobrania poniżej).
 7. Autorzy są informowani o wynikach procedury recenzowania.
 8. Lista recenzentów jest publikowana na stronie internetowej czasopisma.

Formularz recenzji

Lista recenzentów „Przeglądu Archiwalno-Historycznego”:

 1. Prof. UAM dr hab. Jerzy Kołacki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 2. Prof. UAM dr hab. Jakub Wojtkowiak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 3. Prof. UAM dr hab. Bożena Górczyńska-Przybyłowicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 4. Prof. UAM dr hab. Roman Macyra (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 5. Dr hab. Marcin Hlebionek (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 6. Dr hab. Marlena Jabłońska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 7. Dr hab. Dariusz Rymar (Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim)
 8. Dr hab. Rafał Galuba (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 9. Dr hab. Piotr Okulewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 10. Dr Lucyna Harc (Uniwersytet Wrocławski)
 11. Dr Zuzanna Kollarova (Archiwum Państwowe w Popradzie, Słowacja)
 12. Dr Dorota Drzewiecka (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie im. Komisji Edukacji Narodowej)
 13. Dr Małgorzata Szabaciuk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 14. Dr Magdalena Biniaś-Szkopek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 15. Dr Monika Sak (Archiwum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 16. Dr Tomasz Matuszak (Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim)
 17. Dr Magdalena Niedźwiedzka (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

lista recenzentów Tomu 5

lista recenzentów Tomu 6

Lista recenzentów Tomu 7