Zadania komitetu redakcyjnego i rady naukowej

Zadania Rady Naukowej:

 1. Dbanie o wizerunek czasopisma i jego rozpoznawalność w Polsce i za granicą.
 2. Dbanie o przestrzeganie zasad etyki nauki i informowanie redaktora naczelnego o zauważonych przypadkach nieuczciwości naukowej.
 3. Udzielanie opinii eksperckiej w sprawie merytorycznej oceny tekstów w sytuacjach spornych.

 

Zadania Redaktora Naczelnego:

 1. Nadzorowanie prac zespołu redakcyjnego;
 2. Współpraca z członkami rady naukowej;
 3. Nadzór wyboru recenzentów;
 4. Decydowanie o kolejności publikowanych prac;
 5. Dbanie o standardy etyczne i merytoryczne czasopisma;
 6. Podejmowanie działań w związku z podejrzeniami przypadków łamania etyki nauki przez autorów i recenzentów poprzez: niepublikowanie tekstu oraz powiadomienie jednostki wskazanej przez autora lub recenzenta w afiliacji o podejrzeniu nierzetelności naukowej.

 

Zadania redaktora tematycznego:

 1. Wstępna ocena wartości merytorycznej i językowej tekstów;
 2. Przekazywanie opinii o wartości merytorycznej tekstu kolegium redakcyjnemu;
 3. Konsultowanie z redaktorem prowadzącym wyboru recenzentów;
 4. Pozyskiwanie autorów tekstów.

 

Zadania redaktora prowadzącego

 1. Analizowanie otrzymanych tekstów i opinii wyrażonych przez redaktorów tematycznych;
 2. Nawiązywanie kontaktów z kandydatami na recenzentów, pozyskiwanie zgody na recenzowanie, wysyłanie
  tekstów do recenzji oraz prowadzenie bieżącą korespondencję z recenzentami;
 3. Przekazywanie otrzymanych recenzji sekretarzowi, w sytuacjach spornych, pośredniczenie w korespondencji między autorem i recenzentami;
 4. Konsultacje z redaktorem naczelnym, redaktorami językowymi i tematycznymi w sprawach merytorycznych i językowych;
 5. Odbieranie tekstów po ich opracowaniu językowym i wydawniczym i ich przekazywanie sekretarzowi;
 6. Po otrzymaniu od sekretarza poprawionych tekstów, przeprowadzenie ich ostatecznej weryfikacji i przekazanie kompletu tekstów do wydawnictwa;
 7. Zgłaszanie numerów czasopism do krajowych i międzynarodowych naukowych baz danych;
 8. Prowadzenie korespondencji z autorami zagranicznymi.

 

Zadania sekretarza:

 1. Prowadzenie korespondencji w sprawach bieżących czasopisma;
 2. Informowanie autorów o decyzji komitetu redakcyjnego co do tekstu: jego odrzuceniu lub dalszym procedowaniu;
 3. Sprawdzanie zgodności tekstu z wymogami redakcyjnymi. Prowadzenie bieżącej korespondencję z autorami w tej sprawie;
 4. Przekazywanie autorom recenzji oraz kontrolowanie, czy autorzy się do nich odnieśli. W sytuacjach spornych, przekazywanie uwag autorów redaktorowi prowadzącemu;
 5. Odbieranie tekstów od redaktora prowadzącego po ich opracowaniu językowym i wydawniczym i wysyłanie autorom do korekty;
 6. Prowadzenie bazy zgłoszonych tekstów. Archiwizowanie materiałów;
 7. Wysyłanie egzemplarzy pisma autorom, recenzentom i członkom rady naukowej.