Kurs archiwalny

Kurs archiwalny I i II stopnia dla archiwistów zakładowych i osób sprawujących opiekę nad archiwami zakładowymi lub składnicami akt, ma za zadanie przygotować jego uczestników do pełnienia funkcji archiwisty zakładowego.

Kurs archiwalny wynosi:
– dla I stopnia: 50 godzin (39 godz. zajęć teoretycznych, 11 godz. zajęć praktycznych),
– dla II stopnia: 54 godziny (46 godz. zajęć praktycznych, 8 godz. zajęć teoretycznych).

Warunkiem przyjęcia kandydatów na kurs archiwalny I stopnia jest posiadanie wykształcenia średniego (w uzasadnionych przypadkach niepełne średnie) lub wyższego oraz skierowanie z zakładu pracy lub podanie indywidualne. Uczestnictwo w kursie na II stopniu wymaga ukończenia kursu I stopnia.

Ukończenie kursu I stopnia kończy się ogólną oceną wiadomości na podstawie pracy pisemnej. Kurs II stopnia wymaga formy egzaminacyjnej i składa się z części praktycznej i teoretycznej. Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie stwierdzające przygotowanie do pełnienia funkcji archiwisty zakładowego.

Kurs archiwalny jest odpłaty:
– dla I stopnia: 1 100 zł,
– dla II stopnia: 1 200 zł.

Ramowy program kursu archiwalnego I stopnia:

 • zarządzanie dokumentacją w procesie aktotwórczym,
 • dokumentacja współczesna, jej rodzaje i podział,
 • podział akt na materiały archiwalne i dokumentację niearchiwalną,
 • archiwum zakładowe i składnica akt,
 • porządkowanie i ewidencjonowanie akt,
 • brakowanie dokumentacji niearchiwalnej,
 • prawna ochrona materiałów archiwalnych.

Ramowy program kursu archiwalnego II stopnia:

 • organizacja twórcy zespołu akt, zakres jego kompetencji oraz stosowanie normatywów kancelaryjno-archiwalnych,
 • rozpoznanie przynależności zespołowej akt będących przedmiotem porządkowania,
 • podział akt wchodzących w skład zespołu na materiały archiwalne i dokumentację niearchiwalną,
 • porządkowanie wewnętrzne materiałów archiwalnych w obrębie poszczególnych teczek akt spraw,
 • inwentaryzacja materiałów archiwalnych,
 • ustalanie układu oraz sporządzanie ewidencji dokumentacji niearchiwalnej,
 • brakowanie dokumentacji niearchiwalnej,
 • opracowanie notatki informacyjnej do porządkowanego zespołu.

Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerami telefonów:
– kurs I i II stopnia: 61 852 72 50

Ankieta zgłoszeniowa na kurs archiwalny:

I stopnia

II stopnia

aktualizacja treści: 30 czerwca 2016 r.