Klauzula informacyjna w zatrudnieniu

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), uprzejmie informujemy, że:

  • administratorem pozyskanych danych osobowych jest Archiwum Państwowe w Poznaniu adres siedziby: por. Janiny Lewandowskiej 41/43, 60-967 Poznań, e-mail: archiwum@poznan.ap.gov.pl lub telefoniczny: 61 852-46-01;
  • w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych pod adresem mailowym: iod@poznan.ap.gov.pl;
  • dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zatrudnieniem, na podstawie RODO art. 6 ust. 1 lit. b, c, d, e i f, w tym realizacji czynności wynikających z przepisów Kodeksu pracy, ustawy o pracownikach urzędów państwowych, przepisów regulujących kwestie ubezpieczeń społecznych oraz zobowiązań podatkowych, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz organizacji pracy Archiwum, a także innych przepisów określających obowiązki i uprawnienia stron stosunku pracy;
  • administrator nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej;
  • dane będą przechowywane przez okres 50 lat od ustania zatrudnienia;
  • osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także żądania przenoszenia danych, które realizowane będą na zasadach określonych w rozdziale III RODO;
  • osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, który będzie mógł być zrealizowany na zasadach określonych w art. 21 RODO;
  • w trakcie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, co oznacza, że żadne decyzje dotyczące osoby, której dane dotyczą, nie będą zapadać automatycznie oraz że nie będą tworzone żadne profile dotyczącej jej osoby;
  • jeśli osoba, której dane dotyczą, stwierdzi, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza RODO, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji obowiązków i uprawnień stron stosunku pracy.