2018 Konkurs – foto

R e g u l a m i n

III Konkursu Fotograficznego dla Fotografów Amatorów  z okazji Międzynarodowego Dnia Archiwów – 2018 „Fotografio odtwórz się po raz drugi”

I. Przepisy ogólne

1.1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego dla Fotografów Amatorów pt. „Fotografio odtwórz się po raz drugi”  jest Archiwum Państwowe w Poznaniu.
1.2. Celem konkursu jest:
•    popularyzacja tematyki archiwalnej,
•    promowanie zasobu aktowego, zgromadzonego w archiwach,
•    zachęcenie do korzystania z materiałów archiwalnych w pracowniach naukowych archiwów i w Internecie,
•    wskazanie archiwów, jako miejsca przechowywania źródeł do historii regionalnej,
•    ukazanie znaczenia ochrony materiałów archiwalnych, jako dziedzictwa kultury narodowej.

1.3. Konkurs jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych fotografów-amatorów.

 

II. Przepisy dotyczące prac

2.1. Prace nie mogą być nagrodzone w innych konkursach.
2.2. Prace powinny być związane z tematem konkursu: „Fotografio odtwórz się po raz drugi”.
2.3. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 3 prace.
2.4. Fotografie winny być przesłane do Archiwum Państwowego w Poznaniu w wersji elektronicznej w wymiarach min. 1600 px na dłuższym boku, na adres e-mailowy: mda2018@poznan.ap.gov.pl   z podaniem tematu: MDA 2018 oraz tytułu pracy (w e-mailu).
2.5. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac o niskiej jakości technicznej, niespełniających kryteriów tematycznych oraz niespełniających wyżej wymienionych wymogów.
2.6. Organizator nie zwraca prac biorących udział w konkursie, prac zdyskwalifikowanych jak również z niego wyłączonych.
2.7. Z konkursu wyłączeni są pracownicy Archiwum Państwowego w Poznaniu.

III. Terminarz

3.1. Termin nadsyłania prac mija 4 czerwca 2018 r. (poniedziałek).
3.2. Fotografie nadesłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę.
3.3. Prace będą zamieszczone na profilu Facebook Archiwum Państwowego w Poznaniu oraz na stronie internetowej AP. Umożliwi to głosowanie internautom na zdjęcia i wyłonienie laureata nagrody publiczności. Nagrodzony zostanie autor tej fotografii, która zbierze najwięcej „polubień”.
3.4. Prace oceniać będzie Jury powołane przez organizatorów.
3.5. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni przez organizatora e-mail.
3.6. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie www.poznan.ap.gov.pl
3.7. Prace będą prezentowane podczas spotkania okolicznościowego, o którego terminie uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni przez organizatora.

IV. Nagrody

4.1. Organizator, Archiwum Państwowe w Poznaniu, funduje nagrody rzeczowe za I, II i III miejsce oraz nagrodę publiczności (najwięcej głosów).
4.2. Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.

 

V. Wykorzystanie prac

5.1. Uczestnik, zgłaszając pracę do konkursu, udziela organizatorowi niewyłącznej licencji na umieszczenie ich (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na stronie internetowej Archiwum Państwowego w Poznaniu.
5.2. Uczestnik, zgłaszając pracę do konkursu, udziela organizatorowi niewyłączonej licencji na prezentowanie zdjęć na okolicznościowych wystawach, materiałach promujących konkurs oraz w artykułach pokonkursowych.
5.3. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw autorskich do zdjęć i akceptację niniejszego regulaminu oraz zgody na publikacje materiałów multimedialnych z przebiegu konkursu (w tym wizerunku fotografowanych osób).

VI. Organizator

Organizatorem III Konkursu Fotograficznego dla Fotografów Amatorów z okazji Międzynarodowego Dnia Archiwów w 2018 r. jest Archiwum Państwowe w Poznaniu.