Obchody 20 – lecia gnieźnieńskiego Oddziału Archiwum Państwowego w Poznaniu.

W dniu 10 października w Instytucie Kultury Europejskiej w Gnieźnie odbyła się sesja naukowa zorganizowana z okazji 20 – lecia gnieźnieńskiego Oddziału Archiwum Państwowego w Poznaniu. Szeroko zakreślony temat „Gniezno w historii i w dokumencie” pozwolił na wciągnięcie do współpracy historyków, archiwistów, archeologów i regionalistów. W trakcie spotkania wygłoszono dziewięć referatów poświęconych dziejom Gniezna i jego okolic. Łukasz Kaczmarek, archeolog z Muzeum Początków Państwa Polskiego mówił o ceramice z konstrukcji kamiennej, odkrytej na terenie gnieźnieńskiego zespołu grodowego.

Drugi wykład, zatytułowany „Krzyż obleczony w złoto. Na marginesie studiów nad uwiezionym z Gniezna przez Brzetysława złotym krucyfiksem. Uwagi wstępne na temat genezy i symboliki złotego krzyża” wygłosił prof. dr hab. Leszek Wetesko z IKE. Po nim wystąpiła starszy kustosz Zofia Wojciechowska z AP w Poznaniu, która wygłosiła w oparciu o osiemnastowieczny dokument wykład o zmianie ordynacji miejskiej i ustanowieniu dożywotnich urzędów miejskich w Gnieźnie. Dr Elżbieta Urbaniak przedstawiła wyniki swoich badań dotyczących pracy i życia nauczycieli szkół parafialnych w archidiakonacie gnieźnieńskim w II połowie XVIII i w początkach XIX wieku. Krzysztof Zalaszewski omówił przekazy na temat „Mogiły Francuza”, znajdującej się na terenie Lasów Królewskich, niedaleko Dębówca, a prof. dr hab. Janusz Karwat przedstawił wydane przed 1939 rokiem wspomnienia, dotyczące Powstania Wielkopolskiego na ziemi gnieźnieńskiej. Marek Szczepaniak zapoznał słuchaczy z nowym źródłem archiwalnym wzbogacającym dotychczasową wiedzę o okolicznościach zajęcia Gniezna przez Armię Czerwoną w 1945 r. Ksiądz dr Michał Sołomieniuk, dyrektor Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie, nakreślił przyczynki do biografii wybranych żołnierzy wyklętych z oddziału podziemia niepodległościowego „Zielony Trójkąt”, który działał w okolicach Gniezna w latach 1945 – 1946. Jako ostatni na sesji wystąpił Krzysztof Borowiak z referatem na temat nieznanej dotychczas postaci Czesława Czerniejewskiego, gnieźnieńskiego konstruktora i artysty.
Sesji towarzyszyła wystawa przedstawiająca zachowane w aktach dziewiętnastowieczne rysunki architektoniczne i współczesny wygląd gnieźnieńskich domów mieszczańskich. W dniu obrad ukazała się publikacja zawierającą teksty wszystkich wygłoszonych podczas sesji referatów oraz katalog wystawy. Przedsięwzięcie zorganizowano dzięki finansowemu wsparciu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych oraz Archiwum Państwowego w Poznaniu.