Zaproszenie na konferencję archiwalną – „Metodyka i standardy opracowania zasobu archiwalnego. Rzeczywistość i potrzeby.” Poznań, 19-20 X 2017 r.

Zakład Archiwistyki Instytutu Historii UAM

Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Sekcja Edukacji Archiwalnej SAP

Archiwum Państwowe w Poznaniu

mają przyjemność zaprosić na konferencję szkoleniową

Metodyka i standardy opracowania zasobu archiwalnego. Rzeczywistość i potrzeby”

Poznań, 19 – 20 X 2017 r.

 

„Metodyka opracowania zasobu archiwalnego, jak również zagadnienia związane z tą obszerną i wielowątkową problematyką badawczą są mało eksponowane w programach konferencji organizowanych zarówno przez ośrodki kształcenia archiwalnego o uznanej renomie i dorobku teoretycznym, jak i przez nowe ośrodki podejmujące i realizujące badania naukowe w tym zakresie. Zasadniczą tego przyczyną jest konieczność zaangażowania do dyskusji w tej materii nie tylko teoretyków archiwistyki, ale także archiwistów praktyków. Znakomite, a przede wszystkim owocne były w tym względzie konferencje metodyczne, organizowane wiele lat temu siłami personelu naukowo-badawczego zatrudnionego w sieci archiwów państwowych. Dzięki nim udało się zbudować rzeczywiste podstawy polskiej metodyki opracowania zasobu, a autorzy prezentowanych na nich wystąpień na trwałe weszli do dziejów polskiej archiwistyki. O problematyce tej nie można mówić bez odwołań do dorobku archiwistów międzywojennych i ich następców z II połowy XX wieku, których wkład do rozwoju metodyki opracowania zasobu archiwalnego jest powszechnie znany i doceniany. Czy ich dorobek jest nadal aktualny?

Nowe techniki i technologie, pojawienie się nowych nośników informacji oraz dokumentu elektronicznego – aby wymienić te najczęściej podnoszone, są traktowane jako główne przyczyny podejmowania na nowo zagadnień metodyki opracowania zasobu. Potęgowane jest to także wprowadzeniem międzynarodowych i krajowych standardów opisu zasobu, które są niejednokrotnie powiązane z przepisami i wskazówkami metodycznymi. Aktywna jest w tym zakresie Międzynarodowa Rada Archiwów oraz wyłaniane przez nią ciała i komisje. W archiwach wielu krajów podejmowane są próby zintegrowania całości działań realizowanych w szeroko rozumianym obszarze postępowania z dokumentacją
i archiwaliami. Czy przynoszą one oczekiwane rezultaty? Czy są one realizowane w podobny sposób w różnych krajach? W trakcie konferencji chcemy przyjrzeć się tym działaniom, a przede wszystkim ocenić ich efekty. Istotą tych działań jest, widoczne w wielu krajach, zbliżenie archiwów do potrzeb użytkowników i umożliwienie im szybkiego dotarcia do źródeł informacji. Czy metodyka opracowania zasobu archiwalnego uwzględnia ten wydawałoby się oczywisty związek?

Coraz ważniejszą rolę w zabezpieczaniu i upowszechnianiu dokumentacji odgrywają archiwa funkcjonujące poza siecią archiwów państwowych. Lawinowo wręcz rozwija się sieć archiwów społecznych. Jak wyglądają kwestie opracowania zasobu w archiwach innych niż państwowe? Jakimi metodami posługują się one przy opracowaniu zasobu, czy korzystają w tym zakresie z dorobku teoretycznego i metodycznego archiwów państwowych? Czy digitalizacja zasobów tych archiwów i ich zamieszczanie on-line w sieci są wystarczające
i „porządkują” zbiory?

Wreszcie, czy porządkowanie zasobu w miejscach ich wytwarzania i archiwach zakładowych odpowiada potrzebom użytkowników? Podobnych pytań jest z pewnością o wiele więcej. Ich przedstawienia, a przede wszystkim podjęcia próby udzielenia na nie odpowiedzi oczekujemy od referentów i uczestników, których zapraszamy do Poznania.”

W imieniu organizatorów

Prof. UAM dr hab. Irena Mamczak-Gadkowska

Prof. UAM dr hab. Krzysztof Stryjkowski

 

Zgłoszenia referatów na konferencję przyjmowane będą do 30 czerwca 2017 r. Program konferencji znany będzie na początku września br. Zgłoszenia udziału w konferencji prosimy nadsyłać do 30 września br.

Sekretarze Konferencji:

Dr Magdalena Biniaś-Szkopek (biszkopt@amu.edu.pl)

Dr Zuzanna Jaśkowska-Józefiak (z.jaskowska@gmail.com)

Miejsce obrad: Instytut Historii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Umultowska 89 D, Collegium Historicum, 61-614 Poznań.

Organizatorzy nie rezerwują miejsc noclegowych, ale rekomendują Uczestnikom konferencji noclegi w pokojach gościnnych Domu Studenta „Jowita”, przy ul. Zwierzynieckiej 7.

 

Pliki do pobrania: