Zasady korzystania z materiałów archiwalnych w Pracowni Naukowej Archiwum Państwowego w Poznaniu Oddział w Gnieźnie w czasie stanu epidemii SARS-CoV-2

Aneks nr 10 z dnia 10 maja 2021 r.

Do Zarządzenia nr 2/2013 r. Dyrektora Archiwum Państwowego w Poznaniu z dnia 21 lutego 2013 r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z materiałów archiwalnych w pracowniach naukowych
 w Archiwum Państwowym  w Poznaniu

Zasady korzystania z materiałów archiwalnych
w Pracowni Naukowej Archiwum Państwowego w Poznaniu Oddział w Gnieźnie
w czasie stanu epidemii SARS-CoV-2

W związku z wystąpieniem stanu epidemii SARS-CoV-2, ustala się następujące zasady korzystania z materiałów archiwalnych w Pracowni Naukowej Archiwum Państwowego w Poznaniu Oddział w Gnieźnie (dalej Archiwum):

 1. Nie udostępnia się w czytelni Pracowni Naukowej materiałów archiwalnych posiadających kopie zabezpieczające w formie skanów użytkowych, które dostępne są na portalu www.szukajwarchiwach.gov.pl oraz na stronie Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej.
 2. Zgłoszenie użytkownika (jeżeli nie zostało wcześniej złożone) przekazywane jest do Archiwum w formie elektronicznej podobnie jak konieczne oświadczenia. Zgłoszenie użytkownika i oświadczenia mogą być autoryzowane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Zgłoszenia i oświadczenia niepodpisane podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zostają podpisane przez użytkownika w czasie wizyty w Archiwum. Dopuszcza się wypełnienie i złożenie zgłoszenia użytkownika podczas wizyty w Archiwum.
 3. Pracownia Naukowa jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 13.00.
 4. Jednorazowo w czytelni mogą przebywać 2 osoby, zajmując wyznaczone miejsce.
 5. Do czytelni należy wchodzić bezpośrednio z korytarza, przez pomieszczenia szatni i pokoju dyżurnego, w którym nie należy się zatrzymywać i przebywać.
 6. Osoby wchodzące do siedziby Archiwum zobowiązane są zdezynfekować ręce i używać rękawiczek ochronnych oraz maseczki zasłaniającej usta i nos (lub w inny adekwatny sposób) przez cały czas pobytu w Archiwum. Środki do dezynfekcji oraz rękawiczki są umieszczone przy wewnętrznym wejściu do budynku lub na korytarzu i zapewnione przez Archiwum.
 7. W celu skorzystania z zasobu Archiwum Państwowego w Poznaniu należy zarezerwować dzień i godzinę wizyty poprzez aplikację „REZERWACJA WIZYTY w Pracowni AP Poznań” dostępną na stronie internetowej Archiwum. Rezerwacji należy dokonać co najmniej na 2 dni robocze przed terminem planowanej wizyty. Po prawidłowym wysłaniu rezerwacji Użytkownik otrzyma potwierdzenie akceptacji rezerwacji na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu.
 8. Materiały archiwalne należy zamawiać na podstawie inwentarzy archiwalnych, dostępnych na portalu www.szukajwarchiwach.gov.pl.  Maksymalnie można zamówić do 10 jednostek archiwalnych.
 9. Rewersy należy przysyłać za pomocą poczty elektronicznej na adres: http://poznan.ap.gov.pl/erewers/ albo gniezno@poznan.ap.gov.pl lub poczty tradycyjnej po potwierdzeniu rezerwacji miejsca w czytelni na 1 dzień przed planowaną wizytą.
 10. Zamówione materiały archiwalne znajdują się na wyznaczonym miejscu w czytelni, gdzie należy je pozostawić opuszczając czytelnię.
 11. Wszystkie zamówione materiały archiwalne muszą być zwrócone w dniu wizyty.
 12. Materiały archiwalne po ich wykorzystaniu poddawane są obowiązkowej 5-dniowej kwarantannie. Mogą zostać przekazane do wykonania reprodukcji lub udostępnione innemu użytkownikowi tylko po odbyciu tej kwarantanny.
 13. Po opuszczeniu czytelni przez użytkownika dezynfekcji podlega biurko, krzesło i sprzęt używany przez użytkownika oraz szafka na ubrania.
 14. Należy ograniczyć przemieszczanie się po korytarzu. Bez wyraźnej zgody pracownika Archiwum użytkownicy (interesanci) nie mogą przekraczać obszarów publicznie dostępnych.
 15. Użytkownikom nie wolno wchodzić do pomieszczeń biurowych i innych, za wyjątkiem wskazanego pomieszczenia toalety.
 16. Nie wolno spożywać posiłków w budynku Archiwum i rozmawiać przez telefony także na korytarzu oraz w toalecie.
 17. Osoba odwiedzająca Archiwum będzie miała mierzoną elektronicznie temperaturę ciała, gdzie górną granicą temperatury będzie wartość 37 C. Osoba mająca umówioną wizytę w czytelni Archiwum, u której występują objawy infekcji wirusowej lub podwyższona temperatura ciała powyżej 37 C zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić telefonicznie obsługę Archiwum o rezygnacji z wizyty.
  Osoba, u której podczas odwiedzin wystąpiły objawy infekcji wirusowej, zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić obsługę Archiwum.
 18. Archiwum zastrzega sobie prawo odmowy udostępnienia materiałów archiwalnych osobom nieprzestrzegającym niniejszych zasad.
 19. Niniejsze zasady obowiązują od 17 maja 2021 r. do odwołania.