Bazy danych

BAZY DANYCH OGÓLNODOSTĘPNE

ZoSIA (Zintegrowany System Informacji Archiwalnej) oraz serwis www.szukajwarchiwach.pl (SwA)*
aplikacja przeznaczona do opracowania (ewidencji i inwentaryzacji) zbiorów archiwalnych na wszystkich poziomach ich hierarchicznej struktury – od całego archiwum aż po obiekt archiwalny. Użytkowana jest w siedmiu archiwach państwowych i ich oddziałach (także w Archiwum Państwowym w Poznaniu), docelowo baza ma być wdrożona we wszystkich archiwach państwowych.
Internetową wersją bazy ZoSIA jest serwis www.szukajwarchiwach.pl, który zawiera opisy wszystkich zespołów archiwalnych z zasobu APP (i oddziałów) oraz opisy jednostek archiwalnych (tylko zespołów opracowanych, a dodatkowo wyłączone z prezentacji w Internecie są inwentarze lub ich części zawierające dane wrażliwe, np. dane osobowe – są one dostępne tylko w Pracowni Naukowej APP). Serwis. Szczegółowe informacje na temat tych systemów są dostępne na stronie Narodowego Archiwum Cyfrowego.

Nowa wyszukiwarka – wyszukiwanie ogólne (SEZAM, ZoSIA)
Baza danych obejmuje opisy materiałów archiwalnych na poziomie zespołu (baza SEZAM oraz ZoSIA) oraz jednostki archiwalnej (inwentarze – wyszukiwarka nie obejmuje opisów inwentarzowych z archiwów państwowych w Lublinie i Poznaniu), a także nazwy geograficzne w przypadku ewidencji ludności (baza ELA) oraz ksiąg stanu cywilnego (baza PRADZIAD).

IZA (Inwentarze Zespołów Archiwalnych)
Baza zawiera scalone informacje z baz grupujących dane o materiałach archiwalnych – dokumentacji aktowej, technicznej i kartograficznej. W jej skład wchodzą bazy: SCRINIUM (inwentarze dokumentów wytworzonych do końca XVIII wieku), KITA (Komputerowa Informacja Techniczna, inwentarze dokumentacji technicznej) oraz MAPY (inwentarze dokumentacji kartograficznej). Szczegółowy opis bazy danych jest dostępny na stronie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

ELA (Ewidencja Ludności w Archiwaliach)
Zawiera informacje o sporządzanych na różne potrzeby i w różnych celach spisach ludności, we wszystkich ich fizycznych postaciach (ewidencje, wykazy, kartoteki itp.), znajdujących się w materiałach archiwalnych przechowywanych w archiwach państwowych (dane zawierają informacje zebrane w roku 2012). Szczegółowy opis bazy danych jest dostępny na stronie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.
UWAGA! Baza nie zawiera danych z ksiąg metrykalnych i akt stanu cywilnego, dla których założono osobną bazę danych.

PRADZIAD (Program Rejestracji Akt Metryklanych i Stanu Cywilnego)
Zwraca informacje o księgach metrykalnych i stanu cywilnego przechowywanych we wszystkich archiwach państwowych (stan na początek roku 2014), Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Szczecinie, Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich oraz wybranych Archiwów Archidiecezjalnych i Diecezjalnych. Dodatkowo w bazie zamieszczono informacje o księgach metrykalnych wyznania mojżeszowego i rzymskokatolickiego przechowywanych w Urzędzie Stanu Cywilnego m. st. Warszawy – Archiwum (tzw. archiwum zabużańskie – stan na koniec roku 2006). Szczegółowy opis bazy danych jest dostępny na stronie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.
UWAGA! Baza nie zawiera spisu nazwisk występujących w dokumentach bądź informacji o konkretnych osobach.

Dokumentacja osobowa i płacowa
W bazie zamieszczono dane o dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców przechowywanej w archiwach państwowych, urzędach administracji centralnej i terenowej oraz u przedsiębiorców i innych przechowawców, którzy prowadzą w tym zakresie działalność gospodarczą.

* – UWAGA! Nie wszystkie Archiwa Państwowe korzystają z aplikacji ZoSIA. Informacje zamieszczone na stronie www.szukajwarchiwach.pl mogą być niekompletne dla wybranych archiwów. Archiwa Państwowe opracowały także własne bazy danych, które udostępniają poprzez własne strony internetowe.

BAZA DANYCH ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO W POZNANIU

e-kartoteka.net
Zawiera alfabetyczny indeks nazwisk zawartych w Kartotece ewidencji ludności z lat 1870-1931 dla miasta Poznania. W rozbudowie (indeksacja do nazwiska Plewke).

Fotobaza – w przygotowaniu

Scrinum – w przygotowaniu

Biblioteka – w przygotowaniu

WYBRANE, POLSKIE BAZY DANYCH PRZYDATNE W CELACH GENEALOGICZNYCH DOTYCZĄCE WIELKOPOLSKI

BaSIA (Baza Systemu Indeksacji Archiwalnej)

Cmentarze miasta Poznania (System Informacji Przestrzennej geopoz)

Lista odznaczonych Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym

Nekrologi z wielkopolskiej prasy

Poznań Project (projekt indeksacji małżeństw z wielkopolski dla lat 1800-1899)

Wielkopolscy księża od XVIII do XX wieku

aktualizacja treści: 30 czerwca 2016 r.