Zmiana adresu siedziby Archiwum Państwowego w Poznaniu

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, iż mając na uwadze wyrok z 13 listopada 2018 roku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który oddalił skargę kasacyjną Wojewody Wielkopolskiego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 22 marca 2018 r., na mocy którego zostało uchylone zarządzenie zastępcze nr KN-L.4102.35.2017.16 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie nadania ulicy 23 lutego położonej w mieście Poznań nazwy por. Janiny Lewandowskiej, w dotychczasowym adresie głównej siedziby Archiwum Państwowego w Poznaniu nazwa „ul. por. Janiny Lewandowskiej 41/43” zostaje zastąpiona nazwą: „ul. 23 Lutego 41/43”. Pozostałe dane adresowe pozostają bez zmian. W związku z powyższym aktualne dane adresowe przedstawiają się następująco:

Archiwum  Państwowe  w  Poznaniu
ul. 23 Lutego 41/43,
60-967 Poznań
Tel. 61 852-46-01, faks: 61 851-73-10
E-mail: archiwum@poznan.ap.gov.pl