Historia dokumentem pisana – wystawa wirtualna na podstawie ekspozycji w Archiwum Państwowym w Poznaniu

engEnglish version (click here)

Naród, który nie szanuje swej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości.

(Józef Piłsudski)

Zasób archiwów państwowych jest unikatowy — w magazynach przechowywani są świadkowie, a raczej uwierzytelnienia naszej ponad tysiącletniej historii. XXIII Międzynarodowy Kongres Nauk Historycznych to godna okazja, aby oprócz kopii prezentowanych na wystawie plenerowej umożliwić społeczeństwu kontakt z oryginalnymi dokumentami. Na czas obrad przygotowano w holu Archiwum Państwowego w Poznaniu drugą odsłonę wystawy „Historia dokumentem pisana”. To swoiste wydarzenie, rzadko bowiem oryginały, których sposób przechowywania jest obwarowany specjalnymi procedurami, można podziwiać bezpośrednio.

Wystawę rozpoczynają wpisane na Światową i Polską Krajową Listę Programu UNESCO „Pamięć Świata”: tzw. Zbyluta uposażenie klasztoru w Łeknie z 1153 r. (wpis w 2016 r.); uposażenie przez Elżbietę Bitowską szpitala dla ubogich w Trzebnicy z 1565 r. (cały zespół Akt Braci Czeskich wpisany w 2015 r.) oraz rozkazy dzienne Dowództwa Głównego Polskich Sił Zbrojnych podpisane przez majora Stanisława Taczaka, pierwszego dowódcę i głównodowodzącego powstaniem wielkopolskim, oraz jego następcę — generała Józefa Dowbor-Muśnickiego z roku 1919 (wpis w 2018 r.).

Dokument Przemysła II z 1292 r. otwiera właściwą wystawę „Historia dokumentem pisana”. Wśród kolejnych podziwiać można zabytki sygnowane podpisami książąt i królów polskich: Bolesława Pobożnego, Kazimierza Jagiellończyka, Aleksandra Jagiellończyka, Zygmunta Starego, Jana III Sobieskiego, Stanisława Leszczyńskiego, Augusta II Mocnego, Augusta III z Wettynów, Stanisława Augusta Poniatowskiego oraz papieży Grzegorza IX i Innocentego X. Ekspozycję uzupełniają dokumenty wystawione przez możnowładców: uwierzytelniające różnorodne transakcje, nadające przywileje miastom, statuty cechom czy bractwom strzeleckim. Świadectwo moralności i pracy z 1796 r. oraz świadectwo czeladnicze z roku 1831 to wynik pracy kancelarii cechowych. Wystawę zamykają dwa eksponaty zasługujące na wyróżnienie, już to z powodu treści, już to za przyczyną atrakcyjnej formy: rzadki w zasobie masonik — zaświadczenie wydane generałowi Antoniemu Amilkarowi Kosińskiemu o przynależności do loży masońskiej z 1813 r. — oraz efektowne potwierdzenie profesorowi Uniwersytetu Jagiellońskiego Edwardowi Korczyńskiemu przyjęcia do stanu rycerskiego przez cesarza Franciszka Józefa I z roku 1880.

45 tłoków pieczętnych uatrakcyjniających wystawę zaprezentowano według następującego podziału: pieczęcie monarsze, ziemskie, urzędowe imienne, kościelne, miejskie, wiejskie i cechowe. Głównym bohaterem — „seniorem” ekspozycji — jest niezaprzeczalnie tłok pieczętny miasta Poznania z I połowy XIV w., wykonany z mosiądzu i złota.

Dokumenty (kliknij i rozwiń treść)

Klasztor cystersów w Łeknie, sygn. 53/1456/0/-/1

53_1456_0_0_1_000Archiwum Państwowe w Poznaniu, Klasztor cystersów w Łeknie, sygn. 53/1456/0/-/1

Zbilut Pałuka, obywatel Polski (“Polonie civis”) zakłada klasztor cystersów w Łeknie koło Wągrowca, na terenie swojej dziedzicznej posiadłości, i uposaża go częścią swojej wolnej ojcowizny, a mianowicie wsiami: Rgielsko z jeziorem, Straszewo i Panigrodz, oraz karczmą w Łeknie. Fundację tę, w obecności Mieszka III Starego, księcia wielkopolskiego oraz innych świadków: Radwana kanclerza, Wilhelma kustosza, mistrzów Folberta i Stefana a także komesów: Stresona, Pakosława, Przedwoja, Brodzisława, Dzierżykraja, Dobrogosta, Jana, Gerwarda, Boguszy, Mieszka Pomorskiego, Przecława i Tomasza, potwierdza Jan arcybiskup gnieźnieński i zabezpiecza ją przyciśnięciem swojej pieczęci, a także, wraz ze Stefanem, biskupem poznańskim umacnia ją klątwą.

1153

pergamin, 395 x 580 mm, język łaciński, pieczęć arcybiskupa gnieźnieńskiego Jana, przytwierdzona do pergaminu

W roku 2016 dokument został wpisany na Krajową Listę Programu UNESCO „Pamięć Świata”

Akta Braci Czeskich, sygn. 53/892/0/1.1/17

Archiwum Państwowe w Poznaniu, Akta Braci Czeskich, sygn. 53/892/0/1.1/17

Elżbieta Bitowska z Lichtenburku i na Trzebicy odkupiła na przedmieściu Trzebicy dom znajdujący się obok domu modlitwy, przeznaczając go na szpital dla jednoty braterskiej (waldensi i pikardzi)

6 stycznia 1565, Trzebica

pergamin, 435 × 257 + 25, język czeski, 6 pieczęci na pasemkach pergaminowych dobrze zachowanych; po 7 pieczęci pasemko

Dowództwo Okręgu Generalnego w Poznaniu, sygn. 53/1144/0/-/1

Archiwum Państwowe w Poznaniu, Dowództwo Okręgu Generalnego w Poznaniu, sygn. 53/1144/0/-/1

[Rozkazy dzienne Dowództwa Głównego Sił Zbrojnych w byłym zaborze pruskim]

1919 r.

poszyt, papier, 225 × 350, język polski, ss.171

Akta miasta Poznania, sygn. 53/474/0/1.1.1./8

Archiwum Państwowe w Poznaniu, Akta miasta Poznania, sygn. 53/474/0/1.1.1./8

Kazimierz Jagiellończyk potwierdza wszystkie przywileje i wolności miasta Poznania.

11 maja 1455, Piotrków

pergamin, 675 × 337 mm + 120 mm, język łaciński, pieczęć woskowa średnia, przywieszona na jedwabnym sznurku

Dokumenty i akta kościołów, sygn. 53/905/0/-/1

Archiwum Państwowe w Poznaniu, Dokumenty i akta kościołów, sygn. 53/905/0/-/1 

Przemysł II, książę wielkopolski, daje biskupowi poznańskiemu Janowi Herbutowi i kapitule katedralnej poznańskiej wieś książęcą Stęszewko („Stosewo”) i część wsi Młodasko („Mloda”), z wszystkimi prawami, pożytkami i wolnościami, jakie mają inne wsie kościoła katedralnego poznańskiego, natomiast uzyskaną od biskupa w wyniku tej zamiany wieś dotąd kościelną Krosno, leżącą nad rzeczką Mosiną, z takimi samymi prawami, przy poparciu biskupa i kapituły poznańskiej daje Mikołajowi [Przedpełkowicowi], wojewodzie kaliskiemu, w dziedziczne posiadanie.

28 października 1292, Poznań

pergamin, 374 × 225 mm + 27 mm, język łaciński, pieczęci brak, fioletowe nici jedwabne pozostałe po przywieszeniu pieczęci

 

Dokumenty i akta kościołów sygn. 53/905/0/-/18

Archiwum Państwowe w Poznaniu, Dokumenty i akta kościołów sygn. 53/905/0/-/18

Innocenty X, papież, potwierdza Florianowi Kazimierzowi Czartoryskiemu, biskupowi poznańskiemu, zakres jego kompetencji do obsadzania kanonikami kolegiaty św. Marii Magdaleny w Poznaniu i kościołów parafialnych oraz przypomina zakres ich władzy duchownej.

28 sierpnia 1652, Rzym

pergamin, 370 × 206 mm + 46 mm, język łaciński, pieczęci brak, nacięcia w pergaminie pozostałe po przywieszeniu pieczęci

Dokumenty i akta kościołów sygn. 53/905/0/-/19

Archiwum Państwowe w Poznaniu, Dokumenty i akta kościołów sygn. 53/905/0/-/19

Stanisław Leszczyński, król polski, zawiadamia biskupa poznańskiego Mikołaja Święcickiego, że jako patron kościoła w Wałczu wyznaczył [na proboszcza tamże] księdza Fryderyka Stanisława Lentza w miejsce zmarłego księdza Jana Marczyńskiego.

15 listopada 1706, Leszno

papier, 320 × 200 mm, język łaciński, pieczęć królewska wyciśnięta przez papier

Klasztor cystersów w Bledzewie, sygn. 53/1454/0/1/1

53_1454_0_1_1- v2Archiwum Państwowe w Poznaniu, Klasztor cystersów w Bledzewie, sygn. 53/1454/0/1/1

Grzegorz IX, papież, oznajmia opatowi klasztoru w Citeaux i wszystkim innym opatom cysterskim, że powodowany ich skargami, iż delegowani przez papieża sędziowie zbyt często żądają od nich zastosowania ekskomuniki nawet wobec ich własnych założycieli albo też miast, na zgodne współżycie z którymi są oni skazani, zarządził, że żaden z tych sędziów bez upoważnienia papieskiego albo legata a latere nie może się tego domagać od przeorów lub podprzeorów.

3 maja 1234, Lateran

pergamin, 322 × 241–254 mm, język łaciński, bulla na czerwonych i żółtych niciach

Klasztor cystersów w Bledzewie, sygn. 53/1454/0/1/18

53_1454_0_1_18Archiwum Państwowe w Poznaniu, Klasztor cystersów w Bledzewie, sygn. 53/1454/0/1/18

Bolesław Pobożny, książę wielkopolski, zaświadcza, że bracia komesowie, Eustachiusz i Wojcieszko, dziedzinę swoją, zwaną Zembercz, ofiarowali klasztorowi cystersów w Dobryługu w tej intencji, aby w tej dziedzinie wybudował klasztor cystersów. Książę ze swej strony wyraża zgodę na to, aby pomieniony klasztor w dziedzinie tej na dowolnym prawie zakładał wsie niemieckie i aby do niego należało wszelkie sądownictwo.

1 lipca 1260, Poznań

pergamin, 172–179 × 288 mm + 22–28 mm, pergamin, język łaciński, fragment pieczęci na czerwonym, jedwabnym sznurze

Bnińscy, Opalińscy, Śmigielscy, Moszyńscy — Łodziowie, sygn. 53/5836/0/-/6
53_5836_0_-_6

Archiwum Państwowe w Poznaniu, Bnińscy, Opalińscy, Śmigielscy, Moszyńscy — Łodziowie, sygn. 53/5836/0/-/6

Krzesław z Kurozwęk, kasztelan wiślicki, starosta generalny Wielkopolski zaświadcza, że stający przed jego sądem szlachetny Włodko (Władysław) z Danaborza, starosta nakielski, swoją dziedziczną wieś Wilkowyję w powiecie pyzdrskim oraz połowę wsi Łuszczanów w powiecie kaliskim za 500 florenów węgierskich sprzedał w nadziei odkupu tj. „na wederkoff” Piotrowi z Bnina, kasztelanowi gnieźnieńskiemu i jego sukcesorom.

14 sierpnia 1441, Poznań

pergamin, 288 × 178 mm + 42 mm, język łaciński, pieczęci brak, pergaminowy pasek przewleczony przez nacięcia w karcie pozostały po przywieszeniu pieczęci

Bnińscy, Opalińscy, Śmigielscy, Moszyńscy — Łodziowie, sygn. 53/5836/0/-/30

53_5836_0_-_30Archiwum Państwowe w Poznaniu, Bnińscy, Opalińscy, Śmigielscy, Moszyńscy — Łodziowie, sygn. 53/5836/0/-/30

Zygmunt I Stary, król polski, przypominając o tym, że pozwolił dawniej Stanisławowi Spinkowi z Będkowa, obecnemu staroście lelowskiemu, wykupić zamek i miasto królewskie Lelów razem z wsiami do tego należącymi z rąk Natalii alias Nawojki z Koniecpola, wdowy po Macieju z Bnina, wojewodzie poznańskim, oraz że przy tej transakcji ta Nawojka przedstawiła dokument, na podstawie którego żądała 400 grzywien pieniędzy oprócz innych sum już jej wypłaconych przez tegoż Spinka, zawiadamia, że mimo przedstawienia wspomnianego dokumentu na sejmie i wstawiennictwa rady królewskiej przysądził tejże Nawojce jedynie 150 grzywien pieniędzy polskich, które ma jej dać Stanisław Spinek, a które będą zapisane dla niego na dobrach starostwa lelowskiego.

25 lutego 1525, Piotrków, na sejmie

pergamin, 565 × 308 mm + 100 mm, pieczęci brak, pergaminowy pasek w nacięciu karty pozostały po przywieszeniu pieczęci

Bnińscy, Opalińscy, Śmigielscy, Moszyńscy — Łodziowie, sygn. 53/5836/0/-/36
53_5836_0_-_36

Archiwum Państwowe w Poznaniu, Bnińscy, Opalińscy, Śmigielscy, Moszyńscy — Łodziowie, sygn. 53/5836/0/-/36

Janusz Kościelecki, wojewoda sieradzki, starosta generalny Wielkopolski i nakielski, zaświadcza, że stający przed Janem Krzesińskim, chorążym bydgoskim i surogatorem grodzkim poznańskim, bracia rodzeni Kacper i Jerzy Śmigielscy, swoje dziedziczne części miasta Śmigla i wsi do tego miasta należących, tj. Koszonowa, Nietążkowa i Nowej Wsi, zasiedlonych, oraz Malusina, Malusinka, Skrobiszyna, Skrobiszynka i Unina, pustych, położonych w powiecie kościańskim, wypełniając zapisany w aktach grodzkich opoczyńskich podział dóbr ojczystych, rezygnowali wieczyście swoim braciom rodzonym Stanisławowi i Krzysztofowi Śmigielskim na prawie dziedzicznym.

24 października 1555, Poznań

pergamin, 300 × 147 mm + 31 mm, język łaciński, pieczęci brak, nacięcie w pergaminie pozostałe po przywieszeniu pieczęci

Klasztor dominikanów w Poznaniu, sygn. 53/1464/0/1/31

53_1464_0_1_31Archiwum Państwowe w Poznaniu, Klasztor dominikanów w Poznaniu, sygn. 53/1464/0/1/31

Oliverius biskup Sabinensis, Julianus biskup Ostiensis, Jan biskup Portuensis, Georgius biskup Albanensis, Jerom … biskup Drenestensis wraz z innymi kardynałami przychylają się do prośby brata Andrzeja Bochni, generała dominikanów w Polsce, oraz do prośby Doroty Andreski i udzielają specjalnych odpustów wiernym odwiedzającym kaplicę różańcową w kościele ojców dominikanów w Poznaniu w określone święta Panny Marii.

6 grudnia 1493, Rzym

pergamin włoski, 870 × 450–460 mm, język łaciński, pieczęci brak

Borchowie (szlachta inflancka), sygn. 53/5005/0/-/7

53_5005_0_-_7Archiwum Państwowe w Poznaniu, Borchowie (szlachta inflancka), sygn. 53/5005/0/-/7

August III, król polski, zwraca się do wszelkich zwierzchników duchownych i świeckich, dowódców wojskowych, zarządców grodów, rad miejskich, poborców ceł, strażników bram, mostów i dróg oraz do wszystkich swoich poddanych, aby umożliwili wolne i bezpieczne przejście oraz udzielali wszelkiej pomocy Janowi Borchowi, podkomorzemu księstwa inflanckiego, posłowi króla polskiego, na dwór carski w Rosji, w jego drodze na miejsce rozmów oraz z powrotem do Warszawy.

12 stycznia 1763, Warszawa

papier, 387 × 240 mm, język łaciński, pieczęć mniejsza koronna wyciśnięta przez papier na podkładzie z czerwonego wosku

Borchowie (szlachta inflancka), sygn. 53/5005/0/-/14

53_5005_0_-_14Archiwum Państwowe w Poznaniu, Borchowie (szlachta inflancka), sygn. 53/5005/0/-/14

Stanisław August Poniatowski, król polski, wzywa Michała Borcha, oboźnego litewskiego do wzięcia udziału w sejmiku poselskim wyznaczonym na dzień 21 VIII 1786 r. i przyczynienia się do wyboru najbardziej odpowiednich posłów na zbliżający się sejm walny zwyczajny.

25 maja 1786, Warszawa

papier, 240 × 375 mm, język polski, pieczęć mniejsza litewska wyciśnięta przez papier na podkładzie woskowym

Borchowie (szlachta inflancka), sygn. 53/5005/0/-/19

53_5005_0_-_19Archiwum Państwowe w Poznaniu, Borchowie (szlachta inflancka), sygn. 53/5005/0/-/19

Stanisław August Poniatowski, król polski, daje Michałowi Borchowi, podkanclerzycowi koronnemu, staroście lucyńskiemu, list przypowiedni na zaciąg i dowództwo chorągwi husarskiej wojsk litewskich, wakujące po śmierci Michała Czartoryskiego, kanclerza wielkiego litewskiego, i obliguje go do dbałości o skompletowanie roty oraz o uzbrojenie i wyćwiczenie żołnierzy.

11 października 1775, Warszawa

papier, 240 × 390 mm, język polski, pieczęć mniejsza litewska wyciśnięta przez papier na podłożu z czerwonego laku

Rafał Leszczyński (1650–1703; starosta generalny Wielkopolski) sygn. 53/5139/0/-/1

53_5139_0_-_1Archiwum Państwowe w Poznaniu, Rafał Leszczyński (1650–1703; starosta generalny Wielkopolski) sygn. 53/5139/0/-/1

Jan III [Sobieski] król Polski… mianuje starostą generalnym Wielkopolski Rafała Leszczyńskiego, wojewodę poznańskiego, po śmierci Piotra z Bnina Opalińskiego, wojewody łączyńskiego.

30 stycznia 1692

pergamin, 880 × 640 mm, język łaciński, pieczęci brak, pozostały trzy nacięcia po sznurkach

Cechy miasta Poznania, sygn. 53/636/0/11/102, s. 35

Archiwum Państwowe w Poznaniu, Cechy miasta Poznania, sygn. 53/636/0/11/102, s. 35

Świadectwo czeladnicze Johanna Helwiga

26 lutego 1831, Poznań

papier, 420 × 356 mm, język niemiecki, język polski, wyciśnięta pieczęć cechowa w czerwonym laku

Cechy miasta Gniezno, sygn. 53/1310/0/10/33

53_1310_0_10_33

Archiwum Państwowe w Poznaniu, Cechy miasta Gniezno, sygn. 53/1310/0/10/33

Świadectwo moralności i pracy Traugotta Liedlicha

6 stycznia 1796, Poznań

papier, 405 × 330 mm, język niemiecki, wyciśnięta pieczęć cechowa

Antoni Amilkar Kosiński (1769–1823; powstaniec kościuszkowski, generał w Legionach Dąbrowskiego, mason: Warszawa, członek-założyciel loży w Poznaniu) sygn. 53/5108/0/-/3

53_5108_0_-_3-v2Archiwum Państwowe w Poznaniu, Antoni Amilkar Kosiński (1769–1823; powstaniec kościuszkowski, generał w Legionach Dąbrowskiego, mason: Warszawa, członek-założyciel loży w Poznaniu) sygn. 53/5108/0/-/3

Masoni zaświadczają Amilkarowi Kosińskiemu, generałowi dywizji, przynależność do masonerii.

1813

papier, 417 × 306 mm, język francuski, pieczęć przywieszona na czerwonej wstążce jedwabnej w metalowej puszce

Korczyńscy (herbu Sas, Edward Jan Boży: profesor medycyny na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie), sygn. 53/5107/0/-/1

53_5107_0_-_1-v2Archiwum Państwowe w Poznaniu, Korczyńscy (herbu Sas, Edward Jan Boży: profesor medycyny na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie), sygn. 53/5107/0/-/1

Franciszek Józef, cesarz austriacki, przyjmuje Edwarda Jana Korczyńskiego, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, oraz jego ojca Antoniego i stryjów Aleksandra i Stanisława do austriackiego stanu rycerskiego i zatwierdza im oraz ich potomkom herb „Sas”.

25 marca 1880

papier, księga 280 × 373 mm, język niemiecki, pieczęć przywieszona na sznurku, w ozdobnej, metalowej puszce w kolorze złotym

Bractwa strzeleckie (kurkowe) miast województwa poznańskiego, sygn. 53/1159/0/5/168

Archiwum Państwowe w Poznaniu, Bractwa strzeleckie (kurkowe) miast województwa poznańskiego, sygn. 53/1159/0/5/168

Feliks Szołdrski, dziedzic miasta Czempinia, potwierdza statut bractwa strzeleckiego z 3 V 1732 roku.

11 maja 1784, Czempiń

pergamin, 590 × 390 mm, język polski, pieczęć osobowa, dwulakowa 

Bractwa strzeleckie (kurkowe) miast województwa poznańskiego sygn. 53/1159/0/22/44

53_1159_0_22_44Archiwum Państwowe w Poznaniu, Bractwa strzeleckie (kurkowe) miast województwa poznańskiego sygn. 53/1159/0/22/44

August II saski, król polski…, zatwierdza postanowienia Władysława Radomickiego, dziedzica Obrzycka i starosty mosińskiego, dotyczące wyboru króla kurkowego w Bractwie Kurkowym w Obrzycku.

1 czerwca 1698, Warszawa

papier, 415 × 298 mm, język łaciński, pieczęć woskowa wyciśnięta na papierze

Tłoki pieczętne (kliknij i rozwiń treść)

 • Tłoki pieczętne monarsze

Tłoki pieczętne różnych urzędów i instytucji, sygn. 53/983/0/I/1

Archiwum Państwowe w Poznaniu, Tłoki pieczętne różnych urzędów i instytucji, sygn. 53/983/0/I/1

Tłok pieczętny Augusta III króla Polski

[1750], pieczęć mniejsza koronna, mosiądz i drewno

Tłoki pieczętne różnych urzędów i instytucji, sygn. 53/983/0/I/3

Archiwum Państwowe w Poznaniu, Tłoki pieczętne różnych urzędów i instytucji, sygn. 53/983/0/I/3

Tłok pieczętny Fryderyka Wilhelma IV króla pruskiego

[1835–1861], mosiądz na podkładzie stalowym

 • Tłoki pieczętne ziemskie

Tłoki pieczętne różnych urzędów i instytucji, sygn. 53/983/0/VII/2

Archiwum Państwowe w Poznaniu, Tłoki pieczętne różnych urzędów i instytucji, sygn. 53/983/0/VII/2

Tłok pieczętny ordynacji rydzyńskiej, pow. leszczyński, pieczęć Sułkowskich

[koniec XVIII w.], stal i drewno

Tłoki pieczętne różnych urzędów i instytucji, sygn. 53/983/0/VII/5

Archiwum Państwowe w Poznaniu, Tłoki pieczętne różnych urzędów i instytucji, sygn. 53/983/0/VII/5

Tłok pieczętny Rydzyny, pow. leszczyński, majątek Sułkowskich, pieczęć kancelarii ordynacji

[początek XIX w.], mosiądz i żelazo

Tłoki pieczętne różnych urzędów i instytucji, sygn. 53/983/0/VII/14

Archiwum Państwowe w Poznaniu, Tłoki pieczętne różnych urzędów i instytucji, sygn. 53/983/0/VII/14

Tłok pieczętny miasta Miejska Górka w pow. leszczyńskim, majątek Sułkowskich, urząd wójtowski

[II połowa XVIII w.], mosiądz i drewno

 • Tłoki pieczętne urzędowe imienne

Tłoki pieczętne różnych urzędów i instytucji, sygn. 53/983/0/III/1

Archiwum Państwowe w Poznaniu, Tłoki pieczętne różnych urzędów i instytucji, sygn. 53/983/0/III/1

Tłok pieczętny F.H.M. Finka, pruskiego notariusza królewskiego

[połowa XIX w.], mosiądz i drewno

Tłoki pieczętne różnych urzędów i instytucji, sygn. 53/983/0/III/6

Archiwum Państwowe w Poznaniu, Tłoki pieczętne różnych urzędów i instytucji, sygn. 53/983/0/III/6

Tłok pieczętny Kazimierza Raczyńskiego, marszałka dworu, starosty generalnego Wielkopolski

[ostatnie XX-lecie XVIII w.], mosiądz

Tłoki pieczętne różnych urzędów i instytucji, sygn. 53/983/0/III/7

Archiwum Państwowe w Poznaniu, Tłoki pieczętne różnych urzędów i instytucji, sygn. 53/983/0/III/7

Tłok pieczętny Bogusława Rożnowskiego, kapitana trzeciego pułku wojsk Księstwa Warszawskiego

[1807–1815], mosiądz i drewno

Tłoki pieczętne różnych urzędów i instytucji, sygn. 53/983/0/III/10

Archiwum Państwowe w Poznaniu, Tłoki pieczętne różnych urzędów i instytucji, sygn. 53/983/0/III/10

Tłok pieczętny Antoniego Sułkowskiego, księcia na Sułkowie i hrabiego na Lesznie…

[1762–1795], mosiądz i żelazo

 • Tłoki pieczętne kościelne

Tłoki pieczętne różnych urzędów i instytucji, sygn. 53/983/0/IV/13

Archiwum Państwowe w Poznaniu, Tłoki pieczętne różnych urzędów i instytucji, sygn. 53/983/0/IV/13

Tłok pieczętny konwentu cystersów w Obrze, pow. wolsztyński

[II połowa XVIII w.], mosiądz i żelazo

Tłoki pieczętne różnych urzędów i instytucji, sygn. 53/983/0/IV/27

Archiwum Państwowe w Poznaniu, Tłoki pieczętne różnych urzędów i instytucji, sygn. 53/983/0/IV/27

Tłok pieczętny kościoła kolegiackiego i parafialnego św. Stanisława biskupa w Szamotułach

[II połowa XIX w.], mosiądz i drewno

Tłoki pieczętne różnych urzędów i instytucji, sygn. 53/983/0/IV/41

Archiwum Państwowe w Poznaniu, Tłoki pieczętne różnych urzędów i instytucji, sygn. 53/983/0/IV/41

Tłok pieczętny Kurii biskupiej Diecezji Włocławsko-Kaliskiej

[II poł. XIX w.], mosiądz i drewno

Tłoki pieczętne różnych urzędów i instytucji, sygn. 53/983/0/IV/43

Archiwum Państwowe w Poznaniu, Tłoki pieczętne różnych urzędów i instytucji, sygn. 53/983/0/IV/43

Tłok pieczętny notariusza apostolskiego

[II połowa XIX w.], mosiądz i drewno

 • Tłoki pieczętne różne miejskie

Tłoki pieczętne różnych urzędów i instytucji, sygn. 53/983/0/IX/6

 

Archiwum Państwowe w Poznaniu, Tłoki pieczętne różnych urzędów i instytucji, sygn. 53/983/0/IX/6

Tłok pieczętny miasta Gniewkowo , pow. inowrocławski

[poł. XVIII w.], mosiądz i drewno

Tłoki pieczętne różnych urzędów i instytucji, sygn. 53/983/0/IX/113

Archiwum Państwowe w Poznaniu, Tłoki pieczętne różnych urzędów i instytucji, sygn. 53/983/0/IX/113

Tłok pieczętny miasta Ostrzeszów — reprezentanci mieszczan

[I połowa XIX w.], mosiądz i drewno

Tłoki pieczętne różnych urzędów i instytucji, sygn. 53/983/0/IX/125

Archiwum Państwowe w Poznaniu, Tłoki pieczętne różnych urzędów i instytucji, sygn. 53/983/0/IX/125

Tłok pieczętny miasta Poniec w powiecie gostyńskim

[1750], mosiądz i drewno

Tłoki pieczętne różnych urzędów i instytucji, sygn. 53/983/0/IX/267

Archiwum Państwowe w Poznaniu, Tłoki pieczętne różnych urzędów i instytucji, sygn. 53/983/0/IX/267

Tłok pieczętny miasta Wschowa

[II połowa XVIII w.], mosiądz i drewno

  • Tłoki pieczętne miejskie Poznania
Tłoki pieczętne różnych urzędów i instytucji, sygn. 53/983/0/IX/129

Archiwum Państwowe w Poznaniu, Tłoki pieczętne różnych urzędów i instytucji, sygn. 53/983/0/IX/129

Tłok pieczętny miasta Poznań

[I połowa XIV w.], mosiądz, złoto i mosiądz

Tłoki pieczętne różnych urzędów i instytucji, sygn. 53/983/0/IX/139

Archiwum Państwowe w Poznaniu, Tłoki pieczętne różnych urzędów i instytucji, sygn. 53/983/0/IX/139

Tłok pieczętny miasta Poznań

[1807–1815], mosiądz i drewno

  • Tłoki pieczętne miejska i instytucji miejskich Leszna

Tłoki pieczętne różnych urzędów i instytucji, sygn. 53/983/0/IX/48

Archiwum Państwowe w Poznaniu, Tłoki pieczętne różnych urzędów i instytucji, sygn. 53/983/0/IX/48

Tłok pieczętny miasta Leszno z okresu Księstwa Warszawskiego

[1807–1815], mosiądz i drewno

Tłoki pieczętne różnych urzędów i instytucji, sygn. 53/983/0/IX/57

Archiwum Państwowe w Poznaniu, Tłoki pieczętne różnych urzędów i instytucji, sygn. 53/983/0/IX/57

Tłok pieczętny Rady Miejskiej miasta Leszna

[połowa XIX w.], mosiądz i drewno

Tłoki pieczętne różnych urzędów i instytucji, sygn. 53/983/0/IX/65

Archiwum Państwowe w Poznaniu, Tłoki pieczętne różnych urzędów i instytucji, sygn. 53/983/0/IX/65

Tłok pieczętny Urzędu Policyjnego [pruskiego] miasta Leszno

[II połowa XIX w.], mosiądz i drewno

Tłoki pieczętne różnych urzędów i instytucji, sygn. 53/983/0/IX/70

Archiwum Państwowe w Poznaniu, Tłoki pieczętne różnych urzędów i instytucji, sygn. 53/983/0/IX/70

Tłok pieczętny Cenzury policyjnej miasta Leszno

[II połowa XIX w.], mosiądz i drewno

Tłoki pieczętne różnych urzędów i instytucji, sygn. 53/983/0/IX/94

Archiwum Państwowe w Poznaniu, Tłoki pieczętne różnych urzędów i instytucji, sygn. 53/983/0/IX/94

Tłok pieczętny Urzędu Miar i Wag w Lesznie

[II połowa XIX w.], mosiądz i drewno

  • Tłoki pieczętne różnych instytucji miejskich i państwowych

Tłoki pieczętne różnych urzędów i instytucji, sygn. 53/983/0/IX/1

 

Archiwum Państwowe w Poznaniu, Tłoki pieczętne różnych urzędów i instytucji, sygn. 53/983/0/IX/1

Tłok pieczętny Kasy Prefekturalnej Departamentu Bydgoskiego

[1809–1815], mosiądz i drewno

Tłoki pieczętne różnych urzędów i instytucji, sygn. 53/983/0/IX/2

Archiwum Państwowe w Poznaniu, Tłoki pieczętne różnych urzędów i instytucji, sygn. 53/983/0/IX/2

Tłok pieczętny Chwaliszewo [jurydyka poznańska], pieczęć wójtowska

[połowa XVII w.], srebro i drewno

 

Tłoki pieczętne różnych urzędów i instytucji, sygn. 53/983/0/IX/107

Archiwum Państwowe w Poznaniu, Tłoki pieczętne różnych urzędów i instytucji, sygn. 53/983/0/IX/107

Tłok pieczętny Urzędu Policyjnego [pruskiego] miasta Międzychód

[początek XX w.], mosiądz i drewno

Tłoki pieczętne różnych urzędów i instytucji, sygn. 53/983/0/IX/182

Archiwum Państwowe w Poznaniu, Tłoki pieczętne różnych urzędów i instytucji, sygn. 53/983/0/IX/182

Tłok pieczętny Królewskiego Archiwum Państwowego w Poznaniu

[koniec XIX w.], mosiądz i drewno

  • Tłoki pieczętne wiejskie

Tłoki pieczętne różnych urzędów i instytucji, sygn. 53/983/0/V/5

Archiwum Państwowe w Poznaniu, Tłoki pieczętne różnych urzędów i instytucji, sygn. 53/983/0/V/5

Tłok pieczętny wsi Dzięczyn (pisownia ówczesna; obecnie Dzięczyna) w pow. gostyńskim

[1817 r.], mosiądz i drewno

Tłoki pieczętne różnych urzędów i instytucji, sygn. 53/983/0/V/10

Archiwum Państwowe w Poznaniu, Tłoki pieczętne różnych urzędów i instytucji, sygn. 53/983/0/V/10

Tłok pieczętny wsi Gulczewo w pow. gnieźnieński, pieczęć sołtysa

[II połowa XIX w.], mosiądz i drewno

Tłoki pieczętne różnych urzędów i instytucji, sygn. 53/983/0/V/18

Archiwum Państwowe w Poznaniu, Tłoki pieczętne różnych urzędów i instytucji, sygn. 53/983/0/V/18

Tłok pieczętny wsi Klony w pow. średzki , pieczęć wójta

[I połowa XIX w.], mosiądz i drewno

 

Tłoki pieczętne różnych urzędów i instytucji, sygn. 53/983/0/V/23

Archiwum Państwowe w Poznaniu, Tłoki pieczętne różnych urzędów i instytucji, sygn. 53/983/0/V/23

Tłok pieczętny wsi Krerowo w pow. średzki, Urząd Stanu Cywilnego

[II połowa XIX w.], mosiądz i drewno

Tłoki pieczętne różnych urzędów i instytucji, sygn. 53/983/0/V/34

Archiwum Państwowe w Poznaniu, Tłoki pieczętne różnych urzędów i instytucji, sygn. 53/983/0/V/34

Rataje – wieś należąca do miasta Poznania, pieczęć sądu wiejskiego

[połowa XIX w.], mosiądz i drewno, pieczęć przechowywana w skórzanej sakiewce

  • Tłoki pieczętne cechów

Tłoki pieczętne różnych urzędów i instytucji, sygn. 53/983/0/X/28

Archiwum Państwowe w Poznaniu, Tłoki pieczętne różnych urzędów i instytucji, sygn. 53/983/0/X/28

Tłok pieczętny Cechu kowali i złotników miasta Gniezno

[połowa XVI w.], żelazo, srebro i drewno

Tłoki pieczętne różnych urzędów i instytucji, sygn. 53/983/0/X/86

Archiwum Państwowe w Poznaniu, Tłoki pieczętne różnych urzędów i instytucji, sygn. 53/983/0/X/86

Tłok pieczętny Cechu młynarzy młynów wiatrowych miasta Miejska Górka w pow. leszczyńskim

[1692], mosiądz i drewno

Tłoki pieczętne różnych urzędów i instytucji, sygn. 53/983/0/X/175

Archiwum Państwowe w Poznaniu, Tłoki pieczętne różnych urzędów i instytucji, sygn. 53/983/0/X/175

Tłok pieczętny Cechu tkaczy-płócienników miasta Śmigiel w pow. kościańskim

[1600], drewno i drewno

Tłoki pieczętne różnych urzędów i instytucji, sygn. 53/983/0/X/216

Archiwum Państwowe w Poznaniu, Tłoki pieczętne różnych urzędów i instytucji, sygn. 53/983/0/X/216

Tłok pieczętny Cechu grzebieniarzy miasta Wschowa

[1649], mosiądz i drewno

Tłoki pieczętne różnych urzędów i instytucji, sygn. 53/983/0/X/38

Archiwum Państwowe w Poznaniu, Tłoki pieczętne różnych urzędów i instytucji, sygn. 53/983/0/X/38

Tłok pieczętny Cechu szewców miasta Grodzisk Wielkopolski

[1737], mosiądz i drewno

Tłoki pieczętne różnych urzędów i instytucji, sygn. 53/983/0/X/3

Archiwum Państwowe w Poznaniu, Tłoki pieczętne różnych urzędów i instytucji, sygn. 53/983/0/X/3

Tłok pieczętny Cechu tkaczy-płócienników miasta Bojanowo w pow. rawickim

[1790], żelazo i żelazo

Tłoki pieczętne różnych urzędów i instytucji, sygn. 53/983/0/X/10

Archiwum Państwowe w Poznaniu, Tłoki pieczętne różnych urzędów i instytucji, sygn. 53/983/0/X/10

Tłok pieczętny Cechu Łącznego miasta Buk w pow. poznańskim

[1853], mosiądz i drewno

Tłoki pieczętne różnych urzędów i instytucji, sygn. 53/983/0/X/67

 

Archiwum Państwowe w Poznaniu, Tłoki pieczętne różnych urzędów i instytucji, sygn. 53/983/0/X/67

Tłok pieczętny Cechu krojników sukna miasta Leszno

[1709], mosiądz i drewno

Tłoki pieczętne różnych urzędów i instytucji, sygn. 53/983/0/X/81

Archiwum Państwowe w Poznaniu, Tłoki pieczętne różnych urzędów i instytucji, sygn. 53/983/0/X/81

Tłok pieczętny Cechu piekarzy miasta Łobżenica w powiecie pilskim

[1700], mosiądz i drewno

Tłoki pieczętne różnych urzędów i instytucji, sygn. 53/983/0/X/205

Archiwum Państwowe w Poznaniu, Tłoki pieczętne różnych urzędów i instytucji, sygn. 53/983/0/X/205

Tłok pieczętny Cechu rzeźników miasta Wieleń w pow. czarnkowsko-trzcianeckim

[1785], mosiądz i drewno

Tłoki pieczętne różnych urzędów i instytucji, sygn. 53/983/0/X/158

Archiwum Państwowe w Poznaniu, Tłoki pieczętne różnych urzędów i instytucji, sygn. 53/983/0/X/158

Tłok pieczętny Cechu płócienników miasta Rawicz

[koniec XVIII w.], drewno i drewno

Tłoki pieczętne różnych urzędów i instytucji, sygn. 53/983/0/X/218

Archiwum Państwowe w Poznaniu, Tłoki pieczętne różnych urzędów i instytucji, sygn. 53/983/0/X/218

Tłok pieczętny Cechu kapeluszników miasta Wschowa

[1801], mosiądz i drewno, do uchwytu tłoka przywiązany sznurem konopnym klucz do skrzynki cechowej