“Odbudowa miasta Poznania. Wybór źródeł”, t. I-II – nowa publikacja AP w Poznaniu

Archiwum Państwowe w Poznaniu ma przyjemność zaprezentować publikację pt. Odbudowa miasta Poznania. Wybór źródeł, tom I i II, opracowanych przez mgr Celinę Barszczewską, doktorantkę na Wydziale Historii UAM i mgr Julię Wesołowską, pracowniczkę naszego Archiwum.  

IMG_0842

Wydawnictwo ukazało się pod koniec 2022 roku i jest efektem pracy nad dokumentacją wyselekcjonowaną przez prof. Stanisława Nawrockiego (1925-2000), wieloletniego pracownika Archiwum Państwowego w Poznaniu i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, historyka i regionalisty, szczególnie zasłużonego w swoich badaniach dla Poznania i Wielkopolski. Prof. Stanisław Nawrocki w latach osiemdziesiątych XX wieku przeprowadził szeroko zakrojoną kwerendę w aktach magistratu poznańskiego dotyczącą zagadnienia odbudowy miasta w latach 1945-1955. Planowanej przez niego monografii nie udało się jednak wydać, aż do dnia dzisiejszego.

Z inspiracji prof. Krzysztofa Stryjkowskiego, Zastępcy Dyrektora APP, który przekazał autorkom maszynopis kwerendy powstała nowa, uzupełniona i zaktualizowana wersja „Odbudowy miasta Poznania”. Oprócz materiałów wyselekcjonowanych przed kilkudziesięciu laty zawiera dokumenty, które nie weszły pierwotnie w skład kwerendy, a wśród nich takie, które zostały przekazane w późniejszych latach do APP i korespondują z tematyką i zakresem prac. Wydanie uzupełniono również o fotografie i szkice z zasobu APP, Narodowego Archiwum Cyfrowego oraz kolekcji udostępnianych na portalu CYRYL (Wirtualne Muzeum Historii Poznania), a także o stosowny wstęp naukowy, przypisy, indeks osób i szczegółowy spis dokumentów wraz z aktualnymi sygnaturami.

Publikacja otrzymała pozytywne recenzje naukowe. Jak zwrócił uwagę prof. Stanisław Jankowiak (UAM) „oba tomy zawierają dokumenty, które dotychczas nie były publikowane, co czyni recenzowaną publikację szczególnie ważną do badań nad dziejami Poznania”. Zdając sobie sprawę z wagi tej pozycji, jesteśmy jednocześnie zadowoleni, iż udało się dokończyć i wydać owoc pracy prof. Stanisława Nawrockiego i autorek.

Szczegółowe informacje o publikacji są dostępne w Sekretariacie Archiwum.

Wersja pdf w Wolnym Dostępie:

TOM I  (kliknij i przejdź)

TOM II (kliknij i przejdź)