Zasady korzystania z materiałów archiwalnych w Pracowni Naukowej Archiwum Państwowego w Poznaniu Oddział w Pile w czasie stanu epidemii SARS-CoV-2

Aneks nr 16 z dnia 15 kwietnia 2022 r.

Do Zarządzenia nr 2/2013 r. Dyrektora Archiwum Państwowego w Poznaniu z dnia 21 lutego 2013 r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z materiałów archiwalnych w pracowniach naukowych
 w Archiwum Państwowym  w Poznaniu

Zasady korzystania z materiałów archiwalnychw Pracowni Naukowej Archiwum Państwowego w Poznaniu Oddział w Pile w czasie stanu epidemii SARS-CoV-2

W związku z poprawą sytuacji epidemii SARS-CoV-2, ustala się następujące zasady korzystania z materiałów archiwalnych w Pracowni Naukowej Archiwum Państwowego
w Poznaniu Oddział w Pile (dalej Archiwum):

 

 1. Nie udostępnia się w czytelni Pracowni Naukowej materiałów archiwalnych posiadających kopie zabezpieczające w formie skanów użytkowych, które dostępne są na portalu www.szukajwarchiwach.gov.pl oraz na stronie Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej (https://www.wbc.poznan.pl/dlibra).
 2. Zgłoszenie użytkownika (jeżeli nie zostało wcześniej złożone) przekazywane jest do Archiwum w formie elektronicznej podobnie jak konieczne oświadczenia. Zgłoszenie użytkownika i oświadczenia mogą być autoryzowane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Zgłoszenia i oświadczenia niepodpisane podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zostają podpisane przez użytkownika w czasie wizyty w Archiwum. Dopuszcza się wypełnienie i złożenie zgłoszenia użytkownika podczas wizyty w Archiwum.
 3. Pracownia Naukowa jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach
  od 9.00 do 13.00.
 4. Jednorazowo w czytelni mogą przebywać 4 osoby, zajmując wyznaczone im miejsca.
 5. Do czytelni należy wchodzić bezpośrednio z korytarza, po ewentualnym skorzystaniu z  szatni i przez pokój dyżurnego, w którym nie należy się zatrzymywać i przebywać.
 6. Osoby wchodzące do siedziby Archiwum proszone są o zdezynfekowanie rąk
  i używanie rękawiczek ochronnych. Środki do dezynfekcji oraz rękawiczki są umieszczone w recepcji lub przy wewnętrznym wejściu do budynku i zapewnione przez Archiwum.
 7. W celu skorzystania z zasobu Archiwum Państwowego w Poznaniu należy zarezerwować dzień i godzinę wizyty poprzez aplikację „REZERWACJA WIZYTY w Pracowni AP PPoznań” dostępną na stronie internetowej Archiwum. Rezerwacji należy dokonać co najmniej na 2 dni robocze przed terminem planowanej wizyty. Po prawidłowym wysłaniu rezerwacji Użytkownik otrzyma potwierdzenie akceptacji rezerwacji na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu.
 8. Materiały archiwalne należy zamawiać na podstawie inwentarzy archiwalnych, dostępnych na portalu www.szukajwarchiwach.gov.pl.  Maksymalnie można zamówić do 10 jednostek archiwalnych.
 9. Rewersy należy przysyłać za pomocą poczty elektronicznej na adres: http://poznan.ap.gov.pl/erewers/ albo pila@poznan.ap.gov.pl lub poczty tradycyjnej po potwierdzeniu rezerwacji miejsca w czytelni na 1 dzień roboczy przed planowaną wizytą.
 10. Zamówione materiały archiwalne znajdują się na wyznaczonym miejscu w czytelni, gdzie należy je pozostawić opuszczając czytelnię.
 11. Po opuszczeniu czytelni przez użytkownika dezynfekcji podlega biurko, krzesło
  i sprzęt używany przez użytkownika oraz szafka na ubrania.
 12. Należy ograniczyć przemieszczanie się po korytarzu. Bez wyraźnej zgody pracownika Archiwum użytkownicy (interesanci) nie mogą przekraczać obszarów publicznie dostępnych.
 13. Użytkownikom nie wolno wchodzić do pomieszczeń biurowych i innych, za wyjątkiem wskazanego pomieszczenia toalety.
 14. Nie wolno spożywać posiłków w budynku Archiwum i rozmawiać przez telefony także na korytarzu oraz w toalecie.
 15. Archiwum zastrzega sobie prawo odmowy udostępnienia materiałów archiwalnych
  osobom nieprzestrzegającym niniejszych zasad.
 16. Niniejsze zasady obowiązują od 25 kwietnia 2022 r. do odwołania.