Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym z okazji Międzynarodowego Tygodnia Archiwów 2023

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu dla fotografów-amatorów organizowanego z okazji Międzynarodowego Tygodnia Archiwów 2023.

Domki budnicze w Poznaniu, Kolaż zdjęcia archiwalnego ze współczesnym

Poniżej zamieszczamy regulamin tegorocznego konkursu:

 

Regulamin Konkursu fotograficznego dla fotografów-amatorów z okazji Międzynarodowego Tygodnia Archiwów 2023

 

  1. Przepisy ogólne

1.1. Organizatorem Konkursu fotograficznego dla fotografów-amatorów z okazji Międzynarodowego Tygodnia Archiwów 2023 jest Archiwum Państwowe w Poznaniu.

1.2. Celem konkursu jest:

  • popularyzacja tematyki archiwalnej ze szczególnym uwzględnieniem „archiwów rodzinnych”,
  • promowanie zasobu aktowego, zgromadzonego w archiwach,
  • zachęcenie do korzystania z materiałów archiwalnych w pracowniach naukowych archiwów i w Internecie,
  • zachęcanie do tworzenia archiwów rodzinnych i kolekcji tematycznych,
  • wskazanie archiwów, jako miejsca przechowywania źródeł do badań genealogicznych oraz historii regionalnej,
  • ukazanie znaczenia ochrony materiałów archiwalnych, jako dziedzictwa kultury narodowej.

1.3. Tematem przewodnim konkursu jest hasło „Fotografio odtwórz się!”. Posiadamy kolekcje fotografii, czasem w postaci uporządkowanych albumów, czasem w postaci zbiorów w kopertach, pudełkach czy plikach. Wiele z tych fotografii dokumentuje świat miniony, którego ślady można dostrzec jeszcze w teraźniejszości. Chcielibyśmy Państwa zachęcić do stworzenia kolaży, montaży i rekonstrukcji starych fotografii. Praca konkursowa powinna przedstawiać zestawienie fotografii pochodzącej z lat ubiegłych i podobnie skadrowanych czy odtworzonych zdjęć przedstawiających stan obecny. Tematyka kolaży może odnosić się zarówno do do świata zewnętrznego (budynki, dokumenty) czy to rodziny (sceny z życia rodzinnego, portrety).

1.4. Konkurs jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych fotografów-amatorów.

 

     2. Przepisy dotyczące prac

2.1. Prace nie mogą być nagrodzone w innych konkursach.

2.2. Prace powinny być związane z tematem konkursu wymienionym w punkcie 1.3.

2.3. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 3 prace.

2.4. Fotografie winny być przesłane do Archiwum Państwowego w Poznaniu w wersji elektronicznej w wymiarach min. 2560 pikseli na dłuższym boku, na adres e-mailowy: konkurs@poznan.ap.gov.pl  z podaniem tematu: MDA 2023 oraz tytułu pracy (w e-mailu). Dozwolone jest także przesłanie krótkiej notatki wyjaśniającej kontekst zdjęcia.

2.5. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac o niskiej jakości technicznej, niespełniających kryteriów tematycznych oraz niespełniających wyżej wymienionych wymogów.

2.6. Organizator nie zwraca prac biorących udział w konkursie, prac zdyskwalifikowanych jak również z niego wyłączonych.

2.7. Z konkursu wyłączeni są pracownicy Archiwum Państwowego w Poznaniu.

 

     3. Terminarz

3.1. Termin nadsyłania prac mija we wtorek, 12 czerwca 2023 r. o godzinie 12:00.

3.2. Fotografie nadesłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

3.3. Prace będą zamieszczone na profilu Facebook Archiwum Państwowego w Poznaniu. Umożliwi to głosowanie internautom na zdjęcia i wyłonienie laureata nagrody publiczności. Nagrodzony zostanie autor tej fotografii, która zbierze najwięcej „polubień”.

3.4. Prace oceniać będzie Jury powołane przez organizatorów. Jury przyzna nagrodę niezależną od nagrody publiczności.

3.5. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni przez organizatora za pomocą poczty elektronicznej.

3.6. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie poznan.ap.gov.pl

3.7. Wręczenie nagród odbędzie się  podczas spotkania okolicznościowego, o którego terminie uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni przez organizatora. Na spotkaniu zostaną zaprezentowane zwycięskie prace.

 

    4. Nagrody

4.1. Organizator, Archiwum Państwowe w Poznaniu, funduje nagrody rzeczowe za I, II i III miejsce oraz nagrodę publiczności (plebiscyt na profilu AP Poznań w serwisie facebook.com).

4.2. Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.

 

    5. Wykorzystanie prac

5.1. Uczestnik, zgłaszając pracę do konkursu, udziela organizatorowi niewyłącznej licencji na umieszczenie ich (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) w mediach społecznościowych Archiwum Państwowego w Poznaniu.

5.2. Uczestnik, zgłaszając pracę do konkursu, udziela organizatorowi niewyłączonej licencji na prezentowanie zdjęć na okolicznościowych wystawach, materiałach promujących konkurs oraz w artykułach pokonkursowych.

5.3. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw autorskich do zdjęć i akceptację niniejszego regulaminu oraz zgody na publikacje materiałów multimedialnych z przebiegu konkursu (w tym wizerunku fotografowanych osób).

 

   6. Organizator

Organizatorem III Konkursu Fotograficznego dla Fotografów Amatorów z okazji Międzynarodowego Tygodnia Archiwów w 2023 r. jest Archiwum Państwowe w Poznaniu.