Wyciąg z Polityki Ochrony Danych Osobowych w Archiwum Państwowym w Poznaniu – klauzula informacyjna

Administratorem danych osobowych jest Archiwum Państwowe w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu przy ul. 23 Lutego 41/43, www.poznan.ap.gov.pl

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Archiwum Państwowego w Poznaniu wysyłając informację na adres e-mail: iod@poznan.ap.gov.pl

 

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanej dalej „RODO”.

 

Administrator przetwarza dane osobowe jedynie w przypadkach, gdy prawną podstawę stanowi:

 • wyrażona zgoda osoby, której dane dotyczą (złożenie rewersu, zapytania kwerendowe, formularze zgłoszeń, zlecenia usługi reprograficznej);  
 • podejmowanie czynności zmierzających do zawarcia, wykonania lub egzekwowania zawartych umów;
 • wypełnianie ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z przepisów prawa lub wykonywanie zadań realizowanych w interesie publicznym;
 • ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą;
 • realizacja uzasadnionych prawnie interesów Administratora lub strony trzeciej, w szczególności związanychz organizacją działalności i realizacją zadań Administratora, w tym stosowania monitoringu w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom korzystającym z Archiwum, zachowania tajemnicy, której ujawnienie mogłoby narazić Archiwum na szkodę oraz ochrony mienia w oznakowanych budynkach i pomieszczeniach udostępniania zasobów.

 

Podawanie danych Administratorowi, jest co do zasady dobrowolne.

Obowiązek podania danych może wynikać jedynie z przepisu powszechnie obowiązującego prawa.

 

Niepodanie danych w zależności od podstawy prawnej i okoliczności może powodować brak możliwości lub odmowę realizacji celu bądź niewłaściwą lub w innym zakresie realizację celu, w którym są pozyskiwane.

 

Dane nie są poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym nie są poddawane profilowaniu ani nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

Dane osobowe są przechowywane jedynie przez okres konieczny do realizacji celu, w którym zostały pozyskane, okres objęty udzieloną zgodą oraz okres wynikający z przepisów prawa, w tym wynikający z okresu przedawnienia roszczeń oraz okresu przechowywania wynikającego z Instrukcji Kancelaryjnej oraz z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt.

 

Nagrania monitoringu mogące stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa przechowywane są do czasu prawomocnego zakończenia tego postępowania, w innych przypadkach Administrator przechowuje nagrania monitoringu przez okres nieprzekraczający jednego miesiąca od dnia nagrania.

 

Każda osoba, której dane dotyczą posiada prawo do:

 • przejrzystej i wolnej od opłat informacji oraz dalszej komunikacji w sprawie przetwarzania jej danych;
 • dostępu do tych danych, ich sprostowania i uzupełniania;
 • domagania się ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 • wniesienia z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacjąsprzeciwu wobec ich przetwarzania w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi lub realizowanego w interesie publicznym bądź niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią oraz w każdym przypadku przetwarzania jej danych do celów marketingu bezpośredniego;
 • uzyskania informacji o ewentualnych odbiorcach jej danych;
 • prawo do przenoszenia swoich danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany w związku z udzieloną zgodą lub zawartą z Administratorem umową oraz
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem lub dalej przetwarzanych w oparciu o inną podstawę prawną.

 

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych jest ograniczone w przypadkach:

 • kwestionowania przez osobę, której dane dotyczą prawidłowości jej danych oraz
 • złożenia przez tę osobę żądania ograniczenia wykorzystywania jej danych wraz ze sprzeciwem wobec ich usunięcia w sytuacji przetwarzania tych danych niezgodnie z prawem.  

Administrator danych przyjmuje od osoby, której dane dotyczą pisemne sprostowanie lub uzupełnienie, dotyczące jej danych osobowych, nie dokonując ingerencji w materiały archiwalne. Informację o jego wniesieniu zamieszcza się w odpowiednich środkach ewidencji.

 

Dane osobowe mogą zostać ujawnione odbiorcom jedynie z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa, w szczególności regulujących ochronę danych osób fizycznych, w tym w związku z działalnością Administratora w ramach państwowej sieci archiwalnej.

Co do zasady dane mogą być powierzone do przetwarzania jedynie podmiotom związanym z Administratorem wiążącym prawnie instrumentem gwarantującym bezpieczeństwo tych danych.

 

Organem właściwym w sprawach skarg dotyczących ochrony danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, www.uodo.gov.pl

Plik do pobrania:
Klauzula informacyjna


PLIKI COOKIES

Niektóre elementy serwisu mogą wykorzystywać cookies (małe pliki wysyłane do komputera użytkownika identyfikując go do wykonania określonej operacji). Przykład: zmiana wielkości lub kontrastu czcionki. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę.

Nie odpowiadamy za politykę prywatności serwisów, do których prowadzą linki z tego serwisu.

Dane wynikające z logów systemowych mogą być zbierane i analizowane.