Oddział zabezpieczania zasobu archiwalnego

Kierownik
dr Przemysław Wojciechowski
tel. 61 852-46-01, wew. 41
e-mail: pwojciechowski@poznan.ap.gov.pl

Pracownicy

Sekcja konserwacji materiałów archiwalnych
Agnieszka Halczak
Marlena Jankowska
Patrycja Jankowska
Magdalena Płóciennik
Anna Regel

Sekcja digitalizacji zasobu
Małgorzata Kaczmarek – kierownik sekcji
tel. 61 852-46-01, wew. 35
e-mail: mkaczmarek@poznan.ap.gov.pl
Tomasz Balcerek
Aleksandra Urbańska

Zakres działalności sekcji konserwacji materiałów archiwalnych

Głównym celem sekcji jest ochrona zasobu przed destrukcją. Zadanie to realizowane jest poprzez działania profilaktyczne, mające na celu zapewnienie optymalnych warunków przechowywania zasobu archiwalnego. W tym celu określa się odpowiednie warunki przechowywania archiwaliów oraz prowadzone są pomiary temperatury i wilgotności powietrza w magazynach archiwalnych. która obejmuje nie tylko kontrolę stanu zachowania oraz warunków jego przechowywania, ale przede wszystkim konserwację archiwaliów. Konserwacji podlegają materiały archiwalne znajdujące się w złym stanie fizycznym, uniemożliwiającym ich udostępnianie. Są to zarówno dokumenty pergaminowe z przywieszonymi pieczęciami woskowymi, jak i akta spisane na papierze czerpanym i maszynowym. W pracowni konserwuje się także dokumentację kartograficzną, afisze i plakaty. Od 2007 r. poszerzono zakres odkwaszania archiwaliów pochodzących z XIX i XX w. Sekcja wykonuje ekspertyzy konserwatorskie w archiwach zakładowych znajdujących się pod nadzorem Archiwum Państwowego w Poznaniu.

Historia Pracowni Konserwacji Materiałów Archiwalnych
Pracownia Konserwatorska (od 2023 r. Sekcja konserwacji materiałów archiwalnych działająca w ramach Oddziału zabezpieczania zasobu archiwalnego) została utworzona w poznańskim archiwum w 1959 r. Była jedną z pierwszych, utworzonych po II wojnie światowej placówek, której statutowym obowiązkiem stało się wykonywanie coraz to bardziej złożonych zabiegów konserwatorskich, mających na celu poprawę stanu zachowania archiwaliów. W 1962 r. uruchomiono komorę gazową do dezynsekcji akt gazem Rotanox. Wkrótce zakupiono niezbędne narzędzia, meble i preparaty konserwatorskie.
Kierownikami Pracowni byli: w latach 1959-1977 – mgr Józef Rogala, od stycznia 1978 r. do końca 1980 r. p.o. kierownika był Stanisław Gielniak. Od 1981 do 1987 r. dr Kazimiera Chojnacka. W połowie 1987 r. pracownię objął mgr Przemysław Wojciechowski, który po dziś dzień kieruje pracownią.

 

aktualizacja: 2023 r.