Zasób

Archiwa państwowe przechowują materiały archiwalne o trwałej wartości historycznej i badawczej (kategoria A), w przeciwieństwie do akt, których wartość badawcza jest znikoma lub żadna, a użyteczność praktyczna przemijająca (kategoria B). Akta zakwalifikowane do kategorii B, po upływie terminu ich przechowywania, są przekazywane na przemiał (brakowanie).

Materiałami archiwalnymi wchodzącymi do narodowego zasobu archiwalnego są wszelkiego rodzaju akta i dokumenty, korespondencja, dokumentacja finansowa, techniczna i statystyczna, mapy i plany, fotografie, filmy i mikrofilmy, nagrania dźwiękowe i wideofonowe, dokumenty elektroniczne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) oraz inna dokumentacja, bez względu na sposób jej wytworzenia, mająca znaczenie jako źródło informacji o wartości historycznej o działalności Państwa Polskiego, jego poszczególnych organów i innych państwowych jednostek organizacyjnych oraz o jego stosunkach z innymi państwami, o rozwoju życia społecznego i gospodarczego, o działalności organizacji o charakterze politycznym, społecznym i gospodarczym, zawodowym i wyznaniowym, o organizacji i rozwoju nauki, kultury i sztuki, a także o działalności jednostek samorządu terytorialnego i innych samorządowych jednostek organizacyjnych – powstała w przeszłości i powstająca współcześnie.

 

Ogólna statystyka zasobu*

rodzaj materiałów archiwalnych jednostki aktowe ogółem metry bieżące
dokumentacja aktowa 1180002 14725,35
dokumenty pergaminowe i papierowe 4612 54,36
dokumentacja techniczna 13616 122,72
dokumentacja geodezyjno-kartograficzna 21736 1,75
dokumentacja fotograficzna 15212 3,02
dokumenty filmowe 6 0,00
dokumenty dźwiękowe 563 0,00
materiały ulotne 9245 2,87
materiały sfragistyczne 812 0,51
inne 364 9,29
RAZEM 1246168 14 919,87

Archiwa Państwowe to instytucje otwarte na nowoczesne technologie. Jednym z naszych podstawowych obowiązków jest udostępnianie materiałów archiwalnych, w tym cyfrowych kopii przechowywanych dokumentów. Już teraz z dowolnego miejsca na świecie można przy pomocy Internetu przeglądać zdigitalizowane zbiory archiwalne. Podstawową platformą do udostępniania zdigitalizowanych zbiorów jest portal Szukaj w Archiwach. W zakładce Zasób on-line/Szukaj w Archiwach prezentujemy listę dostępnych materiałów, która jest systematycznie aktualizowana.

Udostępnianie kopii cyfrowych materiałów archiwalnych on-line w serwisie Szukaj w Archiwach*

liczba skanów i fotografii cyfrowych liczba j.a.
7 247 912 71 778

 

* dane na koniec 2022 r.

 

aktualizacja treści: 2024 r.