Przegląd Archiwalno-Historyczny

ISSN 2391-890X                                                                                                                                                                                                                             eng          

   ENG

Poznańskie środowisko archiwistów oddaje do rąk czytelników nowe wydawnictwo ciągłe, które wyrasta bezpośrednio z wydawanego do 2014 r. „Poznańskiego Rocznika Archiwalno-Historycznego”. Czasopismo to powstało przed kilkunastu laty z inicjatywy Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Archiwistów Polskich w Poznaniu oraz miejscowego Archiwum Państwowego i znakomicie wypełniało swą rolę jako forum wymiany myśli nie tylko archiwistów z regionu wielkopolskiego. Zmieniające się okoliczności funkcjonowania nie tylko humanistyki, ale i całej nauki polskiej wymagają jednak nowego spojrzenia na rolę periodyków naukowych w budowaniu i rozwijaniu środowisk badawczych również wokół tak podstawowego i niezbędnego dla historyka miejsca poszukiwań źródłowych, jakim jest archiwum. Zamiarem nowej redakcji czasopisma z siedzibą w Archiwum Państwowym w Poznaniu, ukazującego się od dzisiaj pod tytułem „Przegląd Archiwalno-Historyczny”, w której znalazła się również znaczna część osób zaangażowanych w redagowanie poprzedniego tytułu, jest poszerzenie jego formuły m.in. poprzez większe otwarcie na środowisko historyczne. Nie może być inaczej, skoro współwydawcą periodyku jest Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Nasze czasopismo, obierając nową nazwę, oprócz wyraźnego odwołania do swego poprzednika, chce nawiązywać także do projektów pierwszego polskiego czasopisma archiwalnego. Warto wspomnieć, że tytuł „Przegląd Archiwalny” to jedna z propozycji nazwania, pierwszego polskiego czasopisma archiwalnego, które ostatecznie znane jest dzisiaj powszechnie jako „Archeion”. Nie mniej znamienny jest także adres redakcji naszego periodyku – jeszcze przed wojną w gmachu Archiwum Państwowego w Poznaniu (wówczas na Górze Przemysła) miała swoją siedzibę redakcja „Roczników Historycznych”, wydawanych wtedy przez Towarzystwo Miłośników Historii w Poznaniu i redagowanych jakiś czas przez Kazimierz Kaczmarczyka, długoletniego dyrektora Archiwum i profesora Uniwersytetu Poznańskiego. Mamy nadzieję, że nowa formuła czasopisma przysporzy mu wielu czytelników, nowych autorów, a przede wszystkim stanie się znakomitym forum wymiany doświadczeń naukowych dla wszystkich nurtów badań nad przeszłością, głęboko zakorzenionych w źródłach i miejscach ich przechowywania. Gwarantem tego jest przecież znaczące nie tylko swoją liczebnością środowisko historyków poznańskich, przede wszystkim pracowników Instytutu Historii UAM i lokalnych placówek Polskiej Akademii Nauk, ale również pracowników archiwów poznańskich czy znawców historii skupionych wokół Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Nadal będziemy liczyć na wypełnianie teki wydawniczej przez pracowników placówek archiwalnych Wielkopolski, deklarujemy też otwartość na propozycje autorów z innych, nie tylko polskich środowisk naukowych. Warunkiem publikacji nie jest zajmowanie się zagadnieniami związanymi jedynie z archiwistyką i historią. Jesteśmy przekonani, że znajdzie się tutaj miejsce dla rozmaitych publikacji (rozprawy i artykuły, drobniejsze edycje źródłowe, recenzje, kronika naukowa itp.) z wielu dyscyplin z zakresu szeroko rozumianych nauk humanistycznych. Już teraz zapraszamy do współpracy wszystkich zainteresowanych, od których uzależniony będzie znacząco przyszły kształt naszego czasopisma.

Krzysztof Stryjkowski, Józef Dobosz

Komitet redakcyjny

Redaktor naczelny
prof. dr hab. Krzysztof Stryjkowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Redaktor prowadzący
dr Zuzanna Jaśkowska-Józefiak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Sekretarz
dr Piotr Józefiak (Archiwum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Redaktorzy tematyczni:
dr Zdzisław Włodarczyk (Wieluńskie Towarzystwo Naukowe) – Redaktor tematyczny ds. historii Polski
dr Jarosław Matysiak (Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Warszawie Oddział w Poznaniu) – Redaktor tematyczny ds. archiwistyki)
dr Józef Malinowski (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM) – Redaktor tematyczny ds. regionalistyki i bibliotekoznawstwa
dr Julia Wesołowska (Archiwum Państwowe w Poznaniu) – Redaktorka tematyczna ds. historii społecznej i archiwistyki cyfrowej

Rada naukowa

1. doc. Ivana Ebelová (Uniwersytet Karola w Pradze, Czechy)
2. prof. Stanisław Jankowiak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska)
3. mgr Henryk Krystek (Archiwum Państwowe w Poznaniu, Polska)
4. prof. Alicja Kulecka (Uniwersytet Warszawski, Polska)
5. prof. Wiesława Kwiatkowska (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska)
6. prof. Irena Mamczak-Gadkowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska)
7. prof. Jin Matsuka (Wyższa Szkoła Handlowa w Otaru, Japonia)
8. doc. Robert Meier (Szkoła Archiwalna w Marburgu, Niemcy)
9. prof. Krzysztof Skupieński (Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej, Polska)
10. prof. Peter Švorc (Uniwersytet Preszowski w Preszowie, Słowacja)
11. prof. Thomas Vogtherr (Uniwersytet w Osnabrück, Niemcy)

Osoby chcące zgłosić tekst do publikacji prosimy o zapoznanie się z procesem zgłaszania tekstów oraz kontakt z przedstawicielem redakcji:

autorzy z Polski: dr Piotr Józefiak (Archiwum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),
e-mail: piotrjozefiak15@gmail.com

autorzy zagraniczni: dr Zuzanna Jaśkowska-Józefiak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),
e-mail: z.jaskowska@gmail.com

Zadania komitetu redakcyjnego i rady naukowej

Procedura recenzji i lista recenzentów

Proces zgłaszania tekstów i informacji dla autorów

 

Tom 1 (2014)
recenzenci: prof. Wanda Roman (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu), prof. Dorota Skotarczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Tom 2 (2015)
recenzenci: prof. Wanda Roman (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu), prof. Dorota Skotarczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Tom 3 (2016)
recenzent: prof. Wanda Roman (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu), prof. Dorota Skotarczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Tom 4 (2017)
recenzent: prof. Wanda Roman (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu), prof. Dorota Skotarczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Tom 5 (2018)

Tom 6 (2019)

 Tom 7 (2020)

Tom 8 (2021)

Tom 9 (2022)

Tom 10 (2023)

aktualizacja treści: 2024 r.